Dávky pre rodičov s deťmi. Čo by vás mohlo zaujímať?

Na čo má mamička nárok po materskom? Je možné poberať rodičovský príspevok na staršie dieťa a materské na mladšie? Preplatí štát jasle a materskú školu?

, 27.12.2021 10:00
rodina, obývačka, domov, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s dieťaťom, do práce sa nechystám. Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?

Áno. Rodičovský príspevok patrí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najdlhšie do jeho šiestich rokov veku.

Nárok si uplatňuje rodič dieťaťa (matka alebo otec), osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, maloletá matka, ktorá porodila dieťa, má nárok na rodičovský príspevok, ak má rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

Po prípadnom nástupe do práce naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku), druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Je tu ale aj možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

Manželke sa bude končiť nárok na materské 20. 12. a dňa 21. 12. požiada o rodičovský príspevok a súčasne nastúpi do práce. Z dôvodu osobnej starostlivosti o naše dieťa požiadam Sociálnu poisťovňu o materské. Je možné, aby obaja rodičia zostali na rodičovskej dovolenke po dobu 3 rokov dieťaťa?

Rodičovská dovolenka je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nemá žiaden vplyv na nárok a na výplatu rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môže poberať len jeden z rodičov dieťaťa.

rodina, radosť Čítajte viac Dávky 2022: Vyššie materské, tehotenské aj prídavok na dieťa

Poberám rodičovský príspevok. Od januára mi vznikne nárok na materské z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Mám naďalej nárok na rodičovský príspevok?

Nie. Nárok na rodičovský príspevok zaniká, pretože vznikol nárok na materské za celý mesiac, a to vo vyššej sume, ako je suma rodičovského príspevku. Vzniká však nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, pri starostlivosti o ktoré bol vyplácaný rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v sume 41,10 eura, ak sa o dieťa staráte osobne, alebo v sume, ktorá je uvedená v dohode alebo v zmluve s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (jasle, súkromná materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.). Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa.

Moje dieťa dovŕšilo tri roky veku, mám povinnosť niečo oznámiť úradu práce?

Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva z § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce – platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na oprávnené osoby (poberateľov prídavku na dieťa), ktoré sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku.

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť (do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky), úrad kontaktuje rodiča (elektronicky, telefonicky, písomne) za účelom získania požadovanej informácie.

V prípade, ak ani na základe upozornenia úradu práce (zaslanej výzvy) rodič neoznámi, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa (po predchádzajúcom zaslaní výzvy na doloženie požadovanej informácie) do doby predloženia oznamovacej povinnosti.

deti, škôlka Čítajte aj Kedy je dieťa pripravené navštevovať materskú školu?

Narodilo sa mi dieťatko. Môžeme dostať príspevok od štátu?

Áno. Žiadosť si uplatňuje len matka, ktorá dieťa porodila, má na Slovensku trvalý pobyt aj bydlisko, otec dieťaťa v prípade, ak matka dieťaťa zomrela, ak bolo po matke dieťaťa vyhlásené pátranie, ak dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti ot­ca.

K žiadosti predkladá: rodný list dieťaťa, úradný preklad rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa vydaného v cudzine, doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti), potvrdenie detského lekára – pediatra, že dieťa sa dožilo 28 dní, potvrdenie gynekológa, že matka sa od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, vyhlásenie o bydlisku žiadateľky a otca dieťaťa, ak je matka maloletá, musí mať rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti.

Výška sumy: 829,86 eura má žiadateľka po dožití sa 28 dní veku prvého, druhého a tretieho dieťaťa, 151,37 eura na každé ďalšie dieťa.

rodina, rodičia, deti, úsmev Čítajte viac V septembri vyplatili úrady práce najviac príspevkov pri narodení dieťaťa od začiatku roka

Mám možnosť začať pracovať a deti umiestniť do predškolského zariadenia. Mám nárok na preplatenie jaslí a materskej školy od štátu, ak v súčasnosti poberám rodičovský príspevok a som doma s dvomi deťmi vo veku jedného roku veku a vo veku dva a pol roka?

Áno. Ako pracujúci rodič máte možnosť sa rozhodnúť pri starostlivosti o dieťa do troch rokov ich veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pre: rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok je možné poberať popri výkone zárobkovej činnosti, ale len jeden aj pri starostlivosti o jedno alebo viac detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Popri výkone zárobkovej činnosti, prípadne popri dennom štúdiu na strednej škole alebo vysokej škole je možné rodičovi poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa, na každé dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Príspevok na jedno dieťa je možné vyplatiť v maximálnej výške 280 eur, v závislosti od sumy uvedenej v dohode alebo v zmluve uzatvorenej medzi poskytovateľom starostlivosti o dieťa a rodičom. Starostlivosť o dieťa môže byť zabezpečovaná v jasliach, materskej škole, občianskom združení, prípadne tzv. pestúnkou alebo starým rodičom, ktorí majú živnosť (SZČO) na vykonávanie tejto starostlivosti.

Rodič počas výkonu zárobkovej činnosti môže zabezpečiť starostlivosť o dieťa osobne, ale môže ju zabezpečiť aj prostredníctvom inej fyzickej osoby (napr. fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia, starý rodič) alebo prostredníctvom právnickej osoby (jasle, materská škola, SZČO na základe živnosti), v závislosti od toho čo bude pre rodiča finančne výhodnejšie.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Mám nárok na prídavok, ktorý dosiaľ poberám a čo je mojou povinnosťou, ak moje dieťa je stredoškolák a vysokoškolák?

Vy ako oprávnená osoba – rodič dieťaťa máte aj naďalej nárok na prídavok na dieťa – študenta po skončení povinnej školskej dochádzky až do 25 rokov, pokiaľ študuje na strednej alebo na vysokej škole v dennej forme štúdia.

Vašou povinnosťou je úradu preukázať štúdium potvrdením o návšteve školy, oznámiť akékoľvek skončenie štúdia, oznámiť zamestnanie jedného rodiča mimo územia SR. Oznámenie a zmeny môžete vykonať osobne, teda priamo u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie, písomne poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Ako dlho mám nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa máte do skončenia povinnej školskej dochádzky a ďalej – najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Ku skončeniu plnenia povinnej školskej dochádzky nemusí vždy dochádzať len na základnej škole. V praxi sa často stretávame so situáciami, keď si žiak plní povinnú školskú dochádzku ešte v 1. ročníku na strednej škole. V takomto prípade má nárok na prídavok počas celého školského roka (do 31.¤8. bežného roka), v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov, a teda rodič nemusí počas tohto školského roka preukazovať nezaopatrenosť dieťaťa prostredníctvom potvrdenia o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy doručí rodič na úrad práce až v nasledujúcom školskom roku, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom žiak dovŕšil vek 16 rokov.

Ak má dieťa skončenú povinnú dochádzku, nezaopatrenosť dieťaťa rodič preukazuje vždy na začiatku školského roka potvrdením o návšteve školy. Úrad akceptuje akékoľvek potvrdenie o návšteve školy (napr. potvrdenie, ktoré vystaví škola), musí však obsahovať požadované náležitosti.

dieťa, imunita, choroba, Čítajte aj Pandemická óčéerka: Dostanete ju cez vianočné prázdniny? A ďalšie odpovede

Mám oznámiť úradu, ktorý je platiteľom prídavku na dieťa zmenu čísla účtu?

Ak ako poberateľ dávky zmeníte banku, a teda dôjde k zmene čísla účtu, na ktorý ste poberali dávky, hneď po predchádzajúcej výplate ste povinný oznámiť úradu zmenu čísla účtu, na ktorý žiadate zasielať jej výplatu.

Oznámenie a zmenu môžete vykonať osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky.

Ak zmenu čísla účtu včas neoznámite, dávky ktoré poberáte, sa vrátia späť úradu.

Mám nárok na finančnú pomoc od štátu, ak mám 17 rokov a práve sa mi narodilo dieťa a z tohto dôvodu mi škola umožnila individuálne štúdium?

Ako maloletá matka môžete požiadať od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o priznaní rodičovských práv a povinností voči narodenému dieťaťu o príspevok pri narodení dieťaťa (žiada len matka), prídavok na dieťa (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa), rodičovský príspevok (žiada jeden z rodičov narodeného dieťaťa).

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa: narodenie dieťaťa, trvalý pobyt a bydlisko matky na Slovensku, od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa zúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok (požadovanú informáciu potvrdí lekár gynekológ priamo v časti „E“ žiadosti), uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa, žiadne predchádzajúce dieťa matky nie je zverené do náhradnej starostlivosti.

Na prídavok na dieťa: trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na území Slovenska.

Na rodičovský príspevok: trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na Slovensku.

Nárok si uplatníte podaním samostatných žiadostí, ktoré v prípade maloletej matky podpíše aj jej zákonný zástupca. Žiadosti je možné doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

rodina Čítajte viac Úrady práce "neslúžia“ len nezamestnaným. Aj rodinám a hendikepovaným ľuďom

Štúdium a práca

Mám naďalej nárok na prídavok na dieťa aj na opakovaný príspevok dieťaťu, keď som si začal popri štúdiu privyrábať? Mám 19 rokov, stále bývam u svojej starej mamy, ktorej som bol aj ako maloletý zverený do náhradnej starostlivosti a študujem na vysokej škole. Pretože štúdium je finančne náročné, začal som pracovať, aby som pomohol sebe aj starej mame.

Áno. Ak nezaopatrené dieťa – študent denného štúdia na strednej škole/vysokej škole popri štúdiu pracuje – pre účely prídavku na dieťa nemá žiaden vplyv na nárok a na výplatu prídavku na dieťa, nie je potrebné oznamovať platiteľovi prídavku na dieťa.

Ak nezaopatrené dieťa, ale plnoleté, ktoré bolo ako maloleté zverené do náhradnej starostlivosti, býva u náhradného rodiča, študuje dennou formou na strednej škole/vysokej škole, vykonáva zárobkovú činnosť – pre účely opakovaného príspevku dieťaťu (ktoré bolo ako maloleté zverené do náhradnej starostlivosti) má vplyv na výplatu výšky opakovaného príspevku pre plnoleté nezaopatrené dieťa, je povinný platiteľovi preukazovať príjem dosiahnutý za príslušný kalendárny mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre rodičov #otázky a odpovede
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy