Otázky a odpovede: Výpoveď a hľadanie práce? Ako pomôže úrad práce

Čo má robiť 52-ročná vdova, ktorá si ani po roku hľadania nevie nájsť prácu? Aké doklady potrebujete na úrade práce a aké informácie tam dostanete? A môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

22.12.2021 10:00
pracovný pohovor, interview, uchádzači, čakanie Foto:
Okrem informácií (napríklad o voľných pracovných miestach) poskytujú úrady práce aj odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo).
debata

Som nezamestnaná už rok, prácu si neviem nájsť. Som vdova, mám 52 rokov, čo mám robiť? Nemám nárok na nejakú pomoc?

Ak váš príjem nedosahuje životné minimum a neviete, nemôžete si prácou, majetkom a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, je možné takejto osobe poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje do súm životného minima, ale určuje sa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Životné minimum je spoločensky uznávaná minimálna hranica fyzickej osoby, resp. domácnosti, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Porovnanie príjmu občana so sumou životného minima slúži len na posúdenie statusu občana, či je, alebo nie je v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov. Čo sa týka uplatnenia zákonných nárokov, ak ste vdova, jedným z vašich zákonných nárokov je vdovský dôchodok. Pokiaľ ho máte priznaný (a ak nemáte, musíte si nárok uplatniť), výška vdovského dôchodku sa započíta do príjmu, a to vo výške 75 %.

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi je možné požiadať aj o jednorazovú dávku. Túto dávku poskytuje obec/mestská časť a formu poskytnutia jednorazovej dávky určuje obec/mestská časť a táto môže byť poskytnutá nielen peňažnou, ale aj vecnou formou.

výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný Čítajte viac Vek 65 rokov ako dôvod na výpoveď dnes Ústavný súd pozastavil

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa ale rozhodne, že chce byť na úrade evidovaný, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie: osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade práce, v ktorého územnom obvode má občan miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie).

Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak tak urobíte po uplynutí 7 dní, budete zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Aké doklady potrebujem predložiť?

Platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Zamestnanec úradu práce pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva aj možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

O aké informácie môžem žiadať?

Informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné); informačno – poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní); odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo); o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,…).

Z evidencie na úrade práce vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnania, práva, ale aj určité povinnosti. V prípade, že uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne, telefonicky, poštou …) a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok péenky preukazuje uchádzač do 3 dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu.

pracovný pohovor, nezamestnanosť, čakanie Čítajte viac Poradňa: Suma dávky v nezamestnanosti a jej zánik

Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky za posledné 4 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na výplatu: nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne (podmienky nároku – www.socpoist.sk/…amestnanosti ).

ruka, kocky Čítajte viac Úrady práce: Príspevky na opatrovanie sú častou témou otázok

Môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (ešte do konca júna je to suma 218,06 eura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hľadanie práce #nezamestnaní #otázky a odpovede #úrady práce