Nevýhodný nájom zákon umožňuje skončiť

Vlastníte a prenajímate pôdu? Akými pravidlami sa treba riadiť? Čo sa zmenilo pri nájme pôdy? Ako možno vypovedať zmluvu nájomcovi pri nevýhodnom nájme?

20.01.2022 08:00
pôda, pozemok, pole, traktor, pár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zmluvné vzťahy mierne zmenila minuloročná novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Upravila nevyvážené právne postavenie medzi prenajímateľom a nájomcom poľnohospodárskeho pozemku. V praxi to znamená, že sa zvýšila ochrana vlastníckych práv. Zákon poukazuje na to, že vlastnícke právo je jedným zo základných ľudských práv a slobôd, ktorému poskytuje osobitnú ochranu aj Ústava SR.

Nová právna úprava hovorí, že ak oprávnený užívateľ pozemku vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník to do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie, alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, predpokladá sa, že po dvoch mesiacoch od doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas. Ten bude možné vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok. Upravila sa tiež povinnosť navrhovateľa nájomnej zmluvy poučiť vlastníka o spôsobe a forme odmietnutia návrhu a o právnych dôsledkoch nekonania. Vlastník má zároveň oznámiť navrhovateľovi nájomnej zmluvy, že došlo k uzatvoreniu zmluvy s treťou osobou.

Všetko o prenájme poľnohospodárskej pôdy s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 20. 8. 2021

Zmluvné strany

V každom prípade ale platí, že nájomná zmluva nesmie zvýhodňovať ani vlastníka pozemku, ani nájomcu. Dôležité je, aby sa pri jej uzatváraní dodržali ustanovenia príslušných zákonov a nechýbali podstatné náležitosti.

„Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu,“ uviedol JUDr. Martin Jacko z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r. o.

žena, farmár, pôda, papier, zmluva, radosť, dohoda, predaj Čítajte viac Chcete výhodne predať pôdu? Zmeňte ju na stavebný pozemok

Ukončenie zmluvy

Ak ste uzavreli nevýhodnú zmluvu, stále existujú zákonné možnosti, ako ju ukončiť. Zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

Skončiť nájomný vzťah možno aj iným spôsobom – odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #nájom pôdy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy