Nájomcovia pôdy pozor, pri zmluvách platia nové pravidlá

Nevýhodné postavenie vlastníka poľnohospodárskeho pozemku odstránila posledná novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy.

26.01.2022 08:00
muž, zima, sneh, pôda, pozemok, tráva Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Úprava znamená posun k zvýšenej ochrane vlastníckych práv. „Návrh zohľadňuje, že nastavenie zákonnej úpravy zmluvných vzťahov musí byť v rovnováhe medzi oprávnenými záujmami na zachovanie modernej a udržateľnej poľnohospodárskej veľkovýroby a oprávnenými záujmami vlastníkov poľnohospodárskej pôdy aspoň dovtedy, kým sa podarí vysporiadať sa s rozdrobenosťou pozemkov,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zákon poukazuje na to, že vlastnícke právo je jedným zo základných ľudských práv a slobôd, ktorému poskytuje osobitnú ochranu aj Ústava SR. Vychádza zo zásady, že vlastnícke právo nie je právom neobmedziteľným, pri jeho obmedzení je však potrebné striktne sa držať ústavy a musí sa tak diať na základe zákona, ktorý nesmie prekračovať rámec daný ústavou.

Nová právna úprava

Nová právna úprava hovorí, že ak oprávnený užívateľ pozemku vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník to do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie, alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, predpokladá sa, že po dvoch mesiacoch od doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas. Ten bude možné vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok. Upravila sa tiež povinnosť navrhovateľa nájomnej zmluvy poučiť vlastníka o spôsobe a forme odmietnutia návrhu a o právnych dôsledkoch nekonania. Vlastník má zároveň oznámiť navrhovateľovi nájomnej zmluvy, že došlo k uzatvoreniu zmluvy s treťou osobou.

Úpravou sa zabezpečuje aj zachovanie kontinuity užívania z titulu nájomnej zmluvy, ak je prenajímateľ nedostupný. Postavenie vlastníka sa však posilní tým, že doterajší nájomca bude mať povinnosť inštruovať osloveného prenajímateľa o možnosti odmietnuť návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Odstrániť by sa tak malo previazanie na neprimerané obmedzenie voľnosti prenajímateľa.

Splnomocňovacie ustanovenie sa zároveň upravilo tak, aby bolo možné nariadením vlády formulovať exaktné a objektívne určené kritériá, ktoré bude možné použiť na určovanie výšky nájomného, a to výlučne zo strany Slovenského pozemkového fondu (SPF) ako správcu majetku štátu a nehnuteľností nezistených vlastníkov.

Čo sa zmenilo pri nájme pozemkov

Vznik nájomného vzťahu: Ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva podľa osobitného predpisu, vlastníkovi preukázateľne navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy a vlastník uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, alebo neuzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je oprávnený užívateľ pozemku, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok.

Zmluva: Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa prvej vety možno odmietnuť v celom rozsahu alebo v časti. Užívateľ je povinný pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa prvej vety poučiť vlastníka o forme a spôsobe odmietnutia návrhu a upozorniť ho, že ak návrh neodmietne alebo nevyzve užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, vznikne nájomný vzťah podľa bodu 1, inak tento nájomný vzťah nevznikne.

Lehota: Ak vlastník pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku podľa prvej vety, oznámi túto skutočnosť užívateľovi do šiestich mesiacov odo dňa doručenia návrhu.

Návrh zmluvy

Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý je nájom dohodnutý, preukázateľne doručil prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy a prenajímateľ do uplynutia času, na ktorý bol nájom dohodnutý, tento návrh neodmietol alebo neoznámil nájomcovi, že uzavrel nájomnú zmluvu s inou osobou, predpokladá sa, že uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, vznikol medzi nimi nájomný vzťah na neurčitý čas, ktorý možno vypovedať k 1. novembru s výpovednou lehotou jeden rok.

Prednostné právo a mladý poľnohospodár

Ak ide o pozemky, s ktorými fond nakladá podľa osobitného predpisu,1má ich nájomca, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy, prednostné právo na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov za nájomné v obvyklej výške.

Prednostné právo na nájom pozemkov nevzniká k pozemkom, o ktorých nájom prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku, alebo mikropodniku,1 kto­rý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha.

Fond prenajme mladému poľnohospodárovi) alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku11d) alebo mikropodniku11e) pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v nájme.

Ak fond postupuje podľa vyššie uvedeného, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere:

a) 101 až 500 ha najviac o 4 %

b) 501 až 700 ha najviac o 7 %

c) 701 až 1 500 ha najviac o 9 %

d) 1 501 ha a viac najviac o 12 %

Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu dať do podnájmu.

Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu vykonáva aj doterajší nájomca, fond nepoužije postup podľa vyššie uvedeného a nezníži výmeru. Fond doterajšiemu nájomcovi nezníži výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacročného záväzku.

Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, prestane spĺňať podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy, poruší povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruší ustanovenia tohto zákona, fond od nájomnej zmluvy odstúpi.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #nájomná zmluva #nájom pôdy