Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: možno ho zrušiť?

Manželia zvyčajne chcú zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať alebo ak napríklad kupujú nehnuteľnosť za peniaze len jedného z nich.

, 14.02.2022 08:00
jeseň, manželia, smiech, radosť, prechádzka,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

V takýchto prípadoch treba navštíviť notára. Ten spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili.

Vzniká BSM

Na posúdenie vzniku BSM je rozhodujúce, kedy došlo k nadobudnutiu vlastníctva k predmetnej veci. Legislatíva stanovuje, že veci, ktoré každý z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, do tohto spoluvlastníctva nespadajú, aj keď ich prípadne užívajú obidvaja manželia. Naďalej zostávajú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorý ich nadobudol.

O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - publikované 23. októbra 2020.

Posúdenie majetku

Ako sa posudzuje majetok nadobudnutý z peňazí získaných predajom veci, ktorá nebola v BSM? Pokiaľ by manželia spoločne nadobudli vec na základe zmluvy pred uzavretím manželstva, bola by v ich podielovom spoluvlastníctve. Prípadnú pochybnosť, v akom vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z predaja veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, odstránil výklad súdnej praxe v tom smere, že tieto veci patria naďalej do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o premenu toho istého majetku Ak sa však na získanie novej veci použijú čo len sčasti prostriedky z BSM, celá vec bude patriť do BSM.

Zúženie a rozšírenie BSM

Manželia majú často požiadavky na zúženie BSM vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať.

Rozšírením BSM zabezpečíte, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané darom, dedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy alebo veci ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.

Notársku zápisnicu o úprave BSM počas trvania manželstva môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť či dokonca zrušiť.

Vznik BSM ku dňu zániku manželstva

Vznik BSM možno vyhradiť ku dňu zániku manželov. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu. Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #BSM #zrušenie BSM #vznik BSM
Flowers