Ako sa dedí majetok v BSM?

V konaní o dedičstve sa prejednáva dedičstvo. Výsledkom je vydanie rozhodnutia o dedičstve. Rozhodnutie rieši prechod majetku poručiteľa na jeho dedičov a to, ktorý z nich čo z dedičstva nadobudol.

, 16.02.2022 10:00
muž, žena, dedenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Povinnosťou súdu je zistiť poručiteľov majetok a jeho dlhy a vykonať súpis aktív a pasív dedičstva. Na podklade tohto zistenia súd určí všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, súčasťou je aj vyriešenie otázky, či mal poručiteľ majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) a určiť, čo z toho majetku patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi.

Vyporiadanie BSM

Vyporiadanie BSM sa robí v rámci dedičského konania výlučne v takom prípade, ak sa o jeho vyporiadanie nezačalo sporové konanie na súde. Použitie termínu pozostalý manžel znamená, že vyporiadanie podľa týchto ustanovení sa týka majetku v BSM, ktoré zaniklo smrťou poručiteľa. Poručiteľ s pozostalým manželom môže mať aj nevyporiadaný majetok v BSM, ktoré zaniklo inak než smrťou poručiteľa bez zániku manželstva, vyhlásením konkurzu na majetok jedného z manželov, uložením trestu prepadnutia majetku.

O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - publikované 23. októbra 2020.

Účelom vyporiadania BSM v konaní o dedičstve je určiť, čo z majetku BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva. Výsledkom tohto procesu je potom určenie, ktorá konkrétna vec alebo aká jej časť patrí do dedičstva. Pri vyporiadaní sa postupuje podľa predpisov Občianskeho zákonníka. Aby tak bolo možné urobiť, musí:

  • existovať majetok v BSM,
  • v prípade uzavretia dohody o vyporiadaní BSM musí existovať aspoň jeden dedič okrem pozostalého manžela,
  • musí byť dokázané, že o vyporiadaní BSM sa nezačalo konanie na súde,
  • od prípadného zániku BSM neuplynula lehota 3 roky.
jeseň, manželia, smiech, radosť, prechádzka, venčenie Čítajte viac Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: možno ho zrušiť?

Predmet BSM je vymedzený v Občianskom zákonníku. Ak je medzi účastníkmi konania nesporné, že poručiteľ s pozostalým manželom nemali žiaden majetok v BSM, je vhodné o tom vykonať záznam v zápisnici o prejednaní dedičstva.

BSM sa vyporiadava medzi pozostalým manželom a dedičmi. Bez ohľadu na to, či pozostalý manžel je zároveň dedičom, nemôže pri vyporiadaní dohodou vystupovať na strane dedičov. Ak je však manžel jediným dedičom, nemožno vykonať vyporiadanie dohodou, ale iba rozhodnutím. Osobitná situácia môže nastať, ak existuje nevyporiadaný majetok v BSM, ktoré zaniklo zánikom manželstva pred smrťou poručiteľa, bývalý manžel nie je dedičom a nikto iný nededí, teda dedičstvo pripadá štátu. V takomto prípade sa BSM vyporiada medzi bývalým manželom a štátom.

Ak od zániku BSM uplynuli 3 roky, nemožno vykonávať vyporiadanie BSM, pretože v súlade Občianskym zákonníkom platí pre hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom ich každý výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach, nehnuteľných veciach a spoločných majetkových právach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve.

Ak sú splnené všetky uvedené predpoklady, vyporiada sa BSM buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vyporiadanie vykoná súd.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedenie #BSM #dedenie majetku v BSM
Flowers