Materské nedostanete automaticky. Na čo si dať pozor, aby ste neprišli o peniaze?

Dávka materské, ktorú dostane žena, ktorá porodila dieťa má svoje špecifiká. Prinášame vám rady, na čo si dať pozor, aby ste o dávku neprišli.

22.02.2022 08:00
matka a dieťa matka dieťa Foto:
Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov.
debata

Žiadosť o materské a jej doručenie

Eve, ktorá je riadne zamestnaná a čaká svoje prvé dieťa, gynekológ vypísal tlačivo Žiadosť o materské, ktorú ona doručila pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska. O materskom však Sociálna poisťovňa nemôže rozhodnúť, lebo pani Eva spravila niekoľko chýb. Žiadosť o materské nepredložila na potvrdenie svojmu zamestnávateľovi, navyše ju nedoručila správnej pobočke.

 • Zamestnankyňa predkladá tlačivo Žiadosť o materské na potvrdenie zamestnávateľovi, až potom ju doručí pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Doručiť žiadosť príslušnej pobočke je povinnosťou samotnej poistenky; za zamestnankyňu to však môže po vzájomnej dohode urobiť zamestnávateľ.
 • Príslušnou pobočkou na doručenie žiadosti je v prípade zamestnankyne pobočka, v ktorej je registrovaný jej zamestnávateľ; ostatné mamičky – SZČO a dobrovoľne poistené osoby – ju doručia pobočke v mieste svojho trvalého pobytu.

Pozor, neprehliadnite!

 • Nezabudnite žiadosť podpísať a vyznačiť v nej spôsob výplaty (napr. uviesť číslo účtu).
 • Nezabudnite v nej vyznačiť dátum, odkedy si chcete uplatniť nárok na materské a jeho výplatu (tento dátum vyznačuje mamička, nie gynekológ, ten vyznačuje len predpokladaný termín pôrodu).
 • Ak si uplatňujete nárok na materské z dvoch poistení, odovzdáte dve žiadosti o materské.

Začiatok poberania materského a dĺžka poberania

Jana je zamestnaná. Vedela, že nastúpiť na materskú dovolenku môže šesť až osem týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, ktorý jej určil gynekológ. Cítila sa však dobre, tak sa rozhodla pracovať dlhšie a o materské požiadala dva týždne pred pôrodom. Bola potom prekvapená, keď jej Sociálna poisťovňa nevyplácala materské 34 týždňov, ale len 30 týždňov. Sociálna poisťovňa postupovala v jej prípade správne.

Začiatok poberania materského si žena určuje sama, musí však mať na zreteli, že ak požiada o materské neskôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z vlastnej vôle, materské sa vypláca len 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa.

O materské sa spravidla žiada šesť až osem týždňov pred plánovaným termínom pôrodu, ak si ale o materské žiada žena z ochrannej lehoty, môže tak vždy urobiť najskôr šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu.

Majte na pamäti!

Materské sa vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov.

Pri dvojčatách, trojčatách sa vypláca materské spolu 43 týždňov.

Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov.

Otec alebo iný poistenec (napr. pestún) má nárok na materské v zásade 28 týždňov.

Kedy matka spĺňa podmienku osamelosti

Zuzana je slobodná matka a poberá dávku materské. V domácnosti žije spolu so svojimi rodičmi, spoločne prispievajú na domácnosť. Keďže nie je vydatá, myslí si, že spĺňa podmienku osamelosti. Jej žiadosť o predĺženie poberania materského jej Sociálna poisťovňa – na základe uvedených skutočností o spoločnom živote s rodičmi – zamietla. Zuzana sa totiž mylne domnievala, že ak nie je vydatá, podmienku osamelosti spĺňa automaticky.

 • Za žiadosť o predĺženie poberania materského sa považuje čestné vyhlásenie o osamelosti.
 • Matka ho predkladá pobočke, ktorá jej dávku vypláca, a to krátko pred uplynutím všeobecného nároku na materské, teda až ku koncu 34. týždňa poberania materského.
 • Tlačivo Čestné vyhlásenie o osamelosti si poistenka môže vyžiadať v pobočke alebo ho napísať aj sama.
 • Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje matky a dôvod jej osamelosti; údaje, či žije sama, alebo s inou fyzickou osobou; či náklady na domácnosť uhrádzajú spolu, alebo ich hradí len sama; uvedie tiež, že si je vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.

Pozor!

Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Podmienka osamelosti nie je však splnená, ak poistenka žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti podľa § 115 Občianskeho zákonníka a nemusí ísť pritom o manželstvo, stačí ak spoločne uhrádzajú náklady na domácnosť.

Výpočet materského, ak vznikol nový pracovný pomer

Soňa už ako tehotná zmenila zamestnávateľa. Bola si vedomá, že materské sa jej vypočíta z hrubých príjmov, ktoré mala u nového zamestnávateľa len vtedy, ak u neho odpracuje 90 dní (pri splnení ostatných podmienok nároku na materské). Pracovný pomer jej trval viac ako 90 dní, no napriek tomu jej Sociálna poisťovňa vypočítala materské z podstatne nižších hrubých príjmov, ktoré mala v predchádzajúcom roku u prvého zamestnávateľa. S odvolaním nepochodila.

Soňa si neuvedomila, že pri podmienke 90 dní nejde len o dni trvania pracovného pomeru, ale o dni, kedy mala poistné na nemocenské poistenie skutočne zaplatiť. Pani Soňa bola už počas nového pracovného pomeru chorá na péenke, a keďže počas práceneschopnosti sa poistné neplatí, podmienku 90 dní nesplnila.

Neprehliadnite!

 • Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenskej dávky všeobecne je spravidla rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na jej poskytnutie. Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v predchádzajúcom roku a obdobie platenia poistného na nemocenské poistenie bolo v tomto zamestnaní kratšie ako 90 dní, rozhodujúce obdobie je predchádzajúci rok. Ak v predchádzajúcom roku zamestnankyňa nedosiahla 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie ani u iného zamestnávateľa, dávka sa vypočíta len z minimálneho vymeriavacieho základu (prípadne aj z nižšieho, ak u zamestnávateľa dosahovala nižší príjem).

Výpočet materského z dobrovoľného nemocenského poistenia

Martina otehotnela krátko po tom, čo s ňou zamestnávateľ ukončil dlhodobý pracovný pomer. Aby splnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, päť mesiacov pred plánovaným termínom pôrodu sa prihlásila na dobrovoľné nemocenské poistenie a platila si ho z vymeriavacieho základu, ktorý predpokladal najvyššiu možnú sumu materského. Bola nemilo prekvapená, keď dostala materské vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu.

K tejto nepriaznivej situácii došlo preto, že Martina zabudla na podmienku, že dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať nepretržite aspoň 26 týždňov pred vznikom nároku na materské. V opačnom prípade sa materské vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu; na príjmy dosiahnuté pred týmto poistením u zamestnávateľa sa neprihliada.

Vedzte, že…

 • Dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať nepretržite aspoň 26 týždňov pred vznikom nároku na materské, aby sa dávka určila z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné.
 • Poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie musí byť uhradené včas a v správnej výške najneskôr do konca mesiaca, keď vznikol nárok na materské a ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, do dňa splatnosti poistného za posledný mesiac poistenia.

Vznik a zánik poistenia matiek starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov

Za matky, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov a vznikol im nárok na rodičovský príspevok, platí štát poistné na dôchodkové poistenie automaticky, bez toho, aby sa na dôchodkové poistenie prihlasovali. Sociálna poisťovňa ich eviduje ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Musia však splniť aj ostatné zákonné podmienky okrem starostlivosti o dieťa, a to: trvalý pobyt matky aj dieťaťa na Slovensku, matka nemôže byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Príklady z praxe:

 • Matka, ktorá je zamestnancom, poberá materské a následne rodičovský príspevok, už nepodáva prihlášku na dôchodkové poistenie ani odhlášku z neho, ak opäť nastúpi do práce. Poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa jej vzniká i zaniká automaticky. Vznik aj zánik dôchodkového poistenia oznámi matke Sociálna poisťovňa písomne.
 • Dôchodkové poistenie vzniká aj matke, ktorá je povinne poistenou SZČO, má nárok na rodičovský príspevok a počas starostlivosti o dieťa nevykonáva činnosť SZČO. O nevykonávaní činnosti SZČO predkladá matka Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie.
 • Matka, ktorá je ekonomicky neaktívna a odo dňa narodenia dieťaťa má priznaný rodičovský príspevok, sa stáva poistencom štátu tiež automaticky. Vznik aj zánik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa listom.

Pozor! Nutnosť podať prihlášku zostáva pre takú matku, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok. Prihlasuje sa prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, priloží k nemu Vyhlásenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiesteho roku veku a tiež fotokópiu rodného listu dieťaťa. Prihlásiť sa môže aj spätne (odo dňa narodenia dieťaťa), ale najskôr od 1. januára 2018. Poistenie vznikne najskôr odo dňa splnenia všetkých zákonných podmienok. Štát platí poistné za matky na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu vo výške 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

Povinnosť odhlásiť sa z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu má matka, ktorá ukončí riadnu starostlivosť o dieťa pred dovŕšením šiestich rokov dieťaťa a nevznikne jej povinné poistenie zamestnanca alebo SZČO. Odhlášku podáva v lehote do ôsmich dní od skončenia riadnej starostlivosti. Za skončenie riadnej starostlivosti sa považuje napríklad skutočnosť, že o dieťa sa začne starať iná oprávnená osoba, napr. otec, alebo ak je dieťa zverené do starostlivosti inej osoby z dôvodu zanedbania výchovy dieťaťa rodičmi.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #nemocenská dávka #dávka #suma dávky #tehotenské
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy