Pokračovanie článku: Viete, ktoré potvrdenia už nemusíte predkladať úradom?

Papierové výpisy a potvrdenia, ktoré sú od 1. 1. 2022 elektronizované:

1. kópia rodného listu

2. kópia sobášneho listu

3. kópia úmrtného listu

4. potvrdenie o pobyte

5. potvrdenie o pridelení IČO

6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat

7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštruktura­lizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz

8. výpis z registra/zoznamu advokátov

9. výpis z centrálneho registra exekúcií

10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

Aké ďalšie potvrdenia už občania nemusia predkladať

od 1. 9. 2018 – výpis z listu vlastníctva

od 1. 9. 2018 – odpis z registra právnických osôb

od 1.10. 2018 – katastrálna mapa

od 1. 1. 2019 – výpis z registra trestov

od 1. 9. 2019 – potvrdenie o návšteve školy

od 1. 12. 2019 – potvrdenie o návšteve školy za účelom daňového bonusu, pohľadávky na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatku voči Sociálnej poisťovni, potvrdenie voči daňovému a colnému úradu

od 1. 1. 2021 – potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia a potvrdenie o dôchodkových dávkach

Čo treba vedieť

Zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre získavanie údajov z dostupných informačných systémov verejnej správy len pre orgány verejnej moci. Zákon neustanovuje túto povinnosť a ani možnosť pre iné subjekty ako orgány verejnej moci, teda pre súkromný sektor. Orgánmi verejnej moci sú:

  1. štátne orgány (ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR)
  2. obce a mestá, VÚC (ich orgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie). Orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane)
  3. verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne, školy).
  1. niektoré fyzické osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory)

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #úrady #byrokracia #potvrdenia
Flowers