Návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností: Ako získať list vlastníctva

Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania. Ako treba ďalej postupovať?

22.02.2022 10:00
zmluva, podpis zmluvy, kataster, banka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad na elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu / https://www.katasterportal.sk/.Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Obsah návrhu

Identifikačné údaje navrhovateľa: potrebné je uviesť dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.

Predmet návrhu: zákon vyžaduje, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha

Označenie nehnuteľnosti: v návrhu treba uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, o čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a údaje o spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, o súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Návrh na vklad musí obsahovať:

a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu

2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný

c) uvedenie predmetu návrhu

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad

e) označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zá­kona

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu

i) označenie príloh

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie <info> Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku

d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona

  1. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickom podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a časovou pečiatkou.

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva #návrh na vklad