Podávate návrh na vklad do katastra? Neurobte v ňom chyby

Majiteľom nehnuteľnosti sa stávate až vtedy, keď kataster rozhodne o schválení návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na čo si dať pozor, aby váš list vlastníctva nemeškal?

24.02.2022 10:00
ľudia, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na to, aby kataster rozhodol, musia byť splnené zákonom stanovené podmienky. Ak urobíte v podaní chyby, úrad konanie zastaví a vám sa predĺži lehota na získanie listu vlastníctva. V konaní o povolení vkladu sa posudzujú nielen zákonné náležitosti samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitosti zmluvy. Kataster teda v rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili.

Video
Ako správne urobiť vklad do katastra nehnuteľností - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 3. 2021.

Výzva a chyby

Ak dostanete výzvu zo strany katastra, treba mu v určenej lehote doručiť buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní. V prípade opravy formou doložky je potrebné v určenej lehote vyhotoviť doložku priamo do zmluvy. V nej treba uviesť, čo je predmetom opravy, správne znenie a dátum tejto opravy. Doložku podpíšu všetci účastníci zmluvy, ako aj pracovník katastra, ktorý doložku opatrí odtlačkom okrúhlej pečiatky. Následne kataster pokračuje v konaní.

Ak doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže kataster výzvu na opravu poslať aj opakovane a konanie prerušiť. Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť.

Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

A na čo si je potrebné dať pozor?

Mnohé katastrálne konania sú zastavené, lebo sa nájdu chyby v zmluve, na základe ktorej má prísť k prevodu vlastníckeho práva. Na zmluvách napríklad chýba úradne overený podpis podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán) alebo podpis povinného z predkupného práva, alebo podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena, alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena, prípadne podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí, inak návrh zamietne. Následne kataster doručí rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania a toto nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Takisto úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na katastri, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak kataster podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je podľa katastrálneho zákona 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad alebo do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Do 15 dní by odo dňa doručenia návrhu na vklad by mal kataster rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva #návrh na vklad