Prestal vám "chodiť" dôchodok? Nedostali ste nemocenské či materské? Čo robiť

Prišiel vám oznam, že musíte vrátiť stovky eur, ktoré vám boli vyplácané napríklad ako sirotský dôchodok? A môže sa stať ešte čosi horšie – exekútor vám zablokuje účet s tým, že dlhujete tisícky eur.

21.02.2022 08:00
dokument zena pracujuci penzista Foto:
debata

Čo to pre vás znamená? Budú vám chýbať peniaze na zaplatenie bežných výdavkov, budete pátrať po tom, prečo máte nepríjemnosti. A začne sa na beh po úradoch, do Sociálnej poisťovne, aby ste problémy riešili. Pritom stačilo tak málo: splniť si oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Čo teda musíte oznámiť Sociálnej poisťovni, aby ste sa nestali dlžníkom a neprišli o dávky?

„Vo všeobecnosti platí, že poistenci a poberatelia dávky zo systému sociálneho poistenia majú voči Sociálnej poisťovni povinnosť preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia, zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti pracovať na účely poskytovania dôchodkových dávok a poklesu pracovnej schopnosti na účely poskytovania úrazových dávok, zúčastniť sa na posudzovaní predpokladov na opätovné zaradenie do pracovného procesu na účely pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie,“ vymenúva povinnosti Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

materské matka a dieťa Čítajte aj Tehotné aj ženy na materskej pozor! Od januára máte nárok na viac peňazí. Čo musíte splniť?

K ďalším povinnostiam patrí aj dodržiavanie liečebného režimu počas péenky. „Oznámiť treba aj ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní. Poistenec je tiež povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,“ uviedla Hrabková.

Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky, ktorý bol písomne vyzvaný Sociálnou poisťovňou, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy alebo v inej lehote, ktorú určí Sociálna poisťovňa.

„Poberateľ nemocenskej alebo dôchodkovej dávky je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava. Poistenec štátu zas napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ktorý nemá trvalé bydlisko na Slovensku, je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena, priezviska a bydliska,“ prízvukuje Jana Hrabková.

covid preukaz Čítajte aj Domáca izolácia je 5 dní, potvrdenie o prekonaní covidu získate najskôr na 11. deň

Mnoho povinností už občanom oproti minulosti ubudlo. Nemusia predkladať viacero dokladov – Sociálna poisťovňa si ich vyhľadáva sama cez portál OverSi, ktorý využívajú orgány štátnej a verejnej správy, resp. register fyzických osôb. Klienti tak už nemusia navštevovať pobočky osobne či zasielať určené doklady poštou alebo elektronicky. Ide o viacero tlačív z matričných listín. K žiadostiam o dôchodkové dávky či materské nie sú potrebné kópie rodných, sobášnych či úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte, ak údaje, ktoré sú v nich uvedené, obsahuje aj register. Rovnako Sociálna poisťovňa už od odvádzateľov poistného nevyžaduje potvrdenie o pridelení IČO.

Ak si poistenec alebo poberateľ dávky nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, Sociálna poisťovňa neprizná dávku alebo jej výplatu pozastaví do doby, kým nezistí skutočný stav veci. Pri posudzovaní nároku na dávky má vplyv platenie poistného na sociálne poistenie – týka sa to povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) alebo dobrovoľne poistených osôb.

„Ak sa u nich zistí nezaplatené poistné viac ako päť eur v sledovanom období päť rokov, poistencovi nevznikne nárok na nemocenské dávky alebo dávky v nezamestnanosti. Podobne sa poistenia na účely dôchodkových dávok nezohľadní u SZČO a dobrovoľne poistených to obdobie, počas ktorého nemajú uhradené poistné na dôchodkové poistenie,“ vraví Hrabková.

žena, choroba, smrkanie, vreckovka, teplota, horúčka, Covid-19, prechladnutie, chrípka, alergia Čítajte aj Omikron, karanténa a péenka: Kedy môžete žiadať o nemocenské?

Pri zamestnancoch neplatenie poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom nemá vplyv na priznanie dávky zo systému sociálneho poistenia. Nárok na dávku im teda vznikne, aj keď má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni podlžnosti.

Žiadateľ o dôchodok vo výnimočných prípadoch predkladá rodný list dieťaťa, sobášny či úmrtný list. Pri nesplnení si povinnosti môže Sociálna poisťovňa poistencom, respektíve poberateľom dávky udeliť pokutu, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinností – to ovplyvňuje aj výšku pokuty.

„Pri udeľovaní pokút sa postupuje podľa platného Sadzobníka pokút. Vyššie pokuty sa udeľujú zriedkavo, zvyčajne pri opakovanom, závažnom porušení povinností,“ povedala Jana Hrabková. Ako dodala, Sociálna poisťovňa v každom prípade preferuje preventívny a proklientský prístup k poistencom. Je lepšie nepríjemnostiam predchádzať a v prípade nejasností je vhodné, aby klient svoju konkrétnu životnú situáciu konzultoval v pobočke alebo v Informačno-poradenskom centre či už telefonicky, alebo e-mailom. Kontakty sú zverejnené na webovej stránke, ktorá obsahuje aj podrobné informácie k jednotlivým agendám sociálneho poistenia.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #úrady #materské #nemocenské #tehotenské