Rozmýšľate nad darovaním nehnuteľnosti?

Darovanie je zákonný spôsob, ako ešte za života previesť svoj majetok na inú osobu. Pozor však, aby bol takýto prevod platný, treba dodržať náležitosti predovšetkým Občianskeho zákonníka.

15.03.2022 10:00
kuchyňa, plánovanie, model, dom, manželia, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Darovanie patrí medzi najčastejšie formy prevodu vlastníctva, darovacou zmluvou darca bezodplatne niečo prenecháva obdarovanému a obdarovaný dar prijíma. Podmienkou platného darovania je, aby obdarovaný dar prijal. Veľmi často sa takto rieši prevod vlastníctva nehnuteľnosti medzi príbuznými. Občiansky zákonník hovorí, že darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti.

Zároveň zákon pripúšťa možnosť darovať samostatne dom a samostatne pozemok, pretože obe veci sa považujú za samostatné. Takýto spôsob darovania sa ale neodporúča, pretože by tým v budúcnosti mohli vzniknúť spory medzi majiteľom pozemku a vlastníkom nehnuteľnosti.

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.

Vlastnícke právo

Dôležité je uvedomiť si, že vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra, ku ktorému sa prikladá darovacia zmluva. Obdarovaný sa teda stáva majiteľom bytu, domu alebo pozemku až po kladnom vyjadrení katastra.

Stáva sa, že vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom darovania, sú manželia a chcú ju darovať niektorému z potomkov, prípadne viacerým svojim deťom. Nie vždy sa ale rodičia zhodnú, a jeden z manželov s darovaním spoločného majetku nesúhlasí. Môže len jeden z nich darovať majetok, ktorý patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva? Ak ide o vec, ktorú chce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov darovať niekomu jeden z nich, je potrebný súhlas obidvoch manželov. Čiže napríklad s prípadným darovaním bytu v BSM dcére musia súhlasiť obaja rodičia – manželia – vlastníci bytu.

Darovacia zmluva sa uzatvára podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka, zákon ale nepredpisuje pre uzavretie darovacej zmluvy osobitnú právnu formu, zmluva musí byť podpísaná a nesmú v nej chýbať zákonom určené údaje. Písomná forma zmluvy sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach (stavby, pozemky) a bytoch. Neplatná je taká darovacia zmluva, pri ktorej sa má plniť až po smrti darcu.

Pozor na chyby

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. A čo sa deje v prípade, ak si darca darovanie rozmyslí? Zákon myslí aj na takúto možnosť. Pozor ale, pýtať dar späť nemožno z každého rozmaru. Darca sa môže podľa Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Pre určenie, čo je hrubé porušenie dobrých mravov, je dôležité objektívne posúdenie, nielen subjektívny pocit darcu. Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Pre hrubé porušenie dobrých mravov sa nevyžaduje intenzita trestného činu alebo priestupku, hrubým porušením však nie je len obyčajný nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva #darovanie nehnuteľnosti