Pozor! Pozostalostná dávka nie je automatická. A ani navždy

O pozostalostnú dávku je potrebné požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska.

, 24.03.2022 06:00
dôchodca, mobil Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na spísanie žiadosti je vhodné sa najskôr telefonicky objednať. Žiadosti o pozostalostné dôchodky vybavuje odbor dôchodkového poistenia. Telefónne číslo na pracovníkov daného odboru je uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Kontaktoch, kde si treba vybrať príslušnú pobočku. Pri dohadovaní termínu zamestnanec Sociálnej poisťovne zároveň informuje, aké doklady je potrebné na spísanie žiadosti o dôchodok predložiť. Podrobnejšie informácie sa tiež dočítate na webovej stránke v časti Vdovský dôchodok/Vdovecký dôchodok – Uplatnenie nároku.

Tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky. Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov. Ide predovšetkým o občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/manželky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/manželky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie. Spísaním žiadosti sa považuje žiadosť za podanú.

stará žena, dôchodok, Čítajte viac Po úmrtí jedného z manželov môžete dostať pozostalostnú dávku. Ako dlho? A komu ju nepriznajú?

Mám ako družka nárok na penziu po druhovi?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej žene/rozvedenému mužovi a ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

Patrí mi vdovecký dôchodok v rovnakej sume ako priznaný dôchodok, ktorý poberala moja zosnulá manželka?

Nie. Pozostalý partner môže požiadať o pozostalostnú penziu, ktorá je vyplácaná v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Napríklad: Manželka zomrela 10. augusta 2018. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o pravidelnú valorizáciu, keďže suma vdoveckého dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého. Ak je pozostalý partner poberateľom starobného dôchodku, nižší z dôchodkov sa bude vyplácať v sume jednej polovice, čomu sa hovorí súbeh dôchodkov.

Ak mi raz bude priznaný pozostalostný dôchodok, budem ho poberať navždy?

Nie tak úplne. Vdovský alebo vdovecký dôchodok patrí štandardne jeden rok od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Príklad: Muž, ktorý ovdovel, nepoberá žiaden dôchodok. Jeho zosnulá manželka tiež nepoberala žiaden dôchodok, nedosiahla totiž ešte dôchodkový vek. Manželovi bol priznaný vdovecký dôchodok, keďže jeho zosnulá manželka získala potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 302,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalý manžel dostávať vdovecký dôchodok jeden rok.

Ak mi bude pozastavená výplata pozostalostnej penzie, budem môcť ešte niekedy požiadať o obnovenie jej výplaty?

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom žiadateľ uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom manželovi/zomretej manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Chcem uzatvoriť nové manželstvo. Budem mať stále nárok na vdovský dôchodok po zomretom manželovi?

Nie. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

Poberám starobný dôchodok. Môj manžel zomrel. Bude sa mi vyplácať jeho dôchodok?

Nie. Ak človek v čase, keď ovdovie už poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu dôchodkov. Ak má pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice a v plnej výške sa vypláca vyšší z dôchodkov. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume tá dávka, ktorá je vyššia a z nižšej dôchodkovej dávky sa vypláca jedna polovica. A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda napríklad pozostalá manželka dostáva penziu v sume 250 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 260 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penziu jej bude Sociálna poisťovňa krátiť o polovicu, teda na sumu 125 eur. Spolu tak bude dostávať 385 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostná dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy