Nevypláca urbár podiely? Hrozí mu pokuta alebo súd

Ste člen urbára a nedostávate podiel na zisku? Ako treba postupovať a čo hrozí pozemkovému spoločenstvu za neplnenie povinností?

30.03.2022 10:00
farmár, kravy, urbár, poľnohospodár Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Nie všetky pozemkové spoločenstvá fungujú podľa pravidiel vyplývajúcich im zo zákona. V niektorých urbariátoch neprebieha žiadne valné zhromaždenie, nie je žiaden plán, čo pozemkové spoločenstvo robí, členovia nemajú dohľad nad ťažbou dreva, predsedníctvo nevypláca podiely všetkým členom, len vybraným. Akým spôsobom môže podielnik riešiť, ak mu urbár nevypláca podiel?

Orgánmi pozemkového spoločenstva sú zhromaždenie, výbor, dozorná rada a iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve. Podrobnosti o orgánoch pozemkového spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch a o ich činnosti upravuje zmluva o spoločenstve alebo stanovy.

Video
O fungovaní pozemkového spoločenstva s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 1. 10. 2021.

Zákon stanovuje, že najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a prípadne Slovenský pozemkový fond.

Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý má pritom povinnosti výboru.

žena, farmár, pôda, papier, zmluva, radosť, dohoda, predaj Čítajte viac Chcete výhodne predať pôdu? Zmeňte ju na stavebný pozemok

Do pôsobnosti zhromaždenia okrem iného patrí aj rozhodovanie o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva, schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozhodovanie o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty.

Každý člen spoločenstva má na zhromaždení právo hlasovať o jednotlivých bodoch programu zhromaždenia, pričom každému členovi patrí taký počet hlasov aký zodpovedá jeho spoluvlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

Jednotliví členovia pozemkového spoločenstva majú možnosť ovplyvňovať fungovanie spoločenstva predovšetkým vykonávaním svojich práv na zhromaždení. V prípade akýchkoľvek sťažností členov, vrátane sťažností ohľadne postupu výboru pri vyplácaní odmien jednotlivým členom spoločenstva, tieto prerokúva dozorná rada. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov.

traktor, farmár, pole, práca, úsmev Čítajte viac Predaj a prenájom pozemkov má prísne pravidlá

V rámci výkonu štátneho dozoru príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor môže upozorniť pozemkové spoločenstvo na porušovanie svojich povinností podľa zákona a zároveň mu môže uložiť pokutu. V prípade pochybení orgánov spoločenstva možnosťou jednotlivých členov spoločenstva je obrátiť sa so svojimi podnetmi na uvedený orgán štátneho dozoru.

Takisto v prípade, ak existuje nárok podielnika na vyplatenie podielu, ktorý mu však nebol zaplatený, je možné sa ho domáhať súdnou cestou.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #urbáre