Pokračovanie článku: Vlastníte podiel v urbári? Aké sú vaše práva

Čo nesmie chýbať v zmluve o spoločenstve

Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať

 1. názov spoločenstva
 2. adresu sídla spoločenstva
 3. údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 4. orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti
 5. spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva
 6. práva a povinnosti členov spoločenstva
 7. druh činnosti spoločenstva
 8. údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť
 9. počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo ktoré spravuje právnická osoba
 10. ďalšie skutočnosti vyplývajúce zo zákona
 11. dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania.

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva o spoločenstve.

Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj

 1. zoznam členov spoločenstva
 2. zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve členov spoločenstva

Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno vyhotovenie stanov, ak ich spoločenstvo vydalo; vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #urbáre