Vedenie urbára: Kto má právo kandidovať a ako odvolať predsedu

Prinášame základné informácie o kandidatúre do orgánov pozemkového spoločenstva, voľbe predsedu aj o zániku členstva v orgánoch.

06.04.2022 10:00
urbár, pozemok, pozemky, pole Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kandidatúra do orgánov pozemkového spoločenstva

Zákon o pozemkových spoločenstvách stanovuje, že každý člen pozemkového spoločenstva môže kandidovať za člena niektorého orgánu spoločenstva, pričom spĺňať musí podmienky stanovené príslušnou legislatívou, teda spomínaným zákonom o pozemkových spoločenstvách. Kandidatúru môže podať člen sám alebo ho môže navrhnúť výbor po písomnom súhlase navrhnutého kandidáta. Zmluva o spoločenstve môže stanoviť ďalšie podmienky, napríklad že kandidatúru oznámi písomne výboru pozemkového spoločenstva, stanoví dátum, do ktorého tak musí urobiť, a čo všetko musí v ozname o kandidatúre uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis. Dôležité je takisto uviesť, na akú pozíciu kandiduje: predseda výboru, člen výboru, člen dozornej rady.

Na ako dlho sa volia členovia orgánov spoločenstva

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

Aký je potrebný počet hlasov na zvolenie

O zvolení za predsedu a členov orgánov spoločenstva rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, ak sa nadpolovičná väčšina hlasov nepodarí dosiahnuť v prvom kole, rozhoduje sa v ďalšom kole, do ktorého postupujú kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Volebný a hlasovací poriadok je potrebné podrobnejšie upraviť v stanovách spoločenstva.

dom, stavba, snívanie, plánovanie, manželia, radosť Čítajte viac Vlastníte pôdu a chcete ju predať ako stavebnú parcelu?

Aké sú pravidlá pri voľbe predsedu výboru a jeho náhradníka

Zhromaždenie volí predsedu výboru a jeho náhradníka, členov výboru a ich náhradníka a troch členov dozornej rady a ich náhradníka. Za predsedu výboru je zvolený ten z kandidátov, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradníka za predsedu výboru volí zhromaždenie zo zvolených členov výboru. Náhradník na miesto predsedu nastupuje v prípade, že predsedovi zaniklo členstvo podľa paragrafov stanovených zákonom o pozemkových spoločenstvách.

Aké sú pravidlá pri voľbe členov výboru

Za člena výboru sú zvolení kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zhromaždenie si môže zvoliť náhradníka za člena výboru. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena výboru, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena výboru nastupuje v prípade, že člen výboru nastúpil na miesto predsedu alebo členovi výboru zaniklo členstvo.

traktor, farmár, pole, práca, úsmev Čítajte viac Predaj a prenájom pozemkov má prísne pravidlá

Ako sa volia členovia dozornej rady

Za člena dozornej rady sú zvolení traja kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zmluva o spoločenstve by mala stanoviť počet kandidátov, ktorí postúpia do ďalšieho kola. Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena dozornej rady. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena dozornej rady, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena dozornej rady nastupuje v prípade, že členovi dozornej rady zaniklo členstvo.

Ako sa odvolávajú členovia orgánov spoločenstva

Odvolať zvoleného predsedu výboru, člena výboru alebo člena dozornej spoločenstva možno nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Návrh na odvolanie môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva.

Ako zaniká členstvo v orgánoch spoločenstva

Členstvo vo výbore, dozornej rade a funkcia predsedu výboru zaniká:

  1. skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu
  2. rozhodnutím zhromaždenia
  3. oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia
  4. písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, alebo predsedu, pričom členstvo alebo funkcia predsedu zaniká ku dňu konania najbližšieho zhromaždenia.
  5. stratou podmienok pre členstvo stanovených zmluvou o spoločenstve
  6. úmrtím člena
  7. zánikom spoločenstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #urbáre