Pokračovanie článku: Úmrtný list, voľno na pohreb a príspevok na pohreb

Pohreb

Pre zabezpečenie organizácie pohrebu majú najbližší pozostalí nárok na platené voľno:

 • v prípade úmrtia najbližších príbuzných (manžel alebo manželka, dieťa) má pozostalý nárok na dva dni plateného voľna na organizáciu a prípravu pohrebu a jeden deň na účasť na pohrebe
 • v prípade úmrtia vzdialenejšieho príbuzného (starý rodič, súrodenec, manžel alebo manželka súrodenca, rodič manžela alebo manželky súrodenca alebo osoba, ktorá žila s pozostalým v jednej domácnosti) má pozostalý nárok na jeden deň plateného voľna na organizáciu a prípravu pohrebu a jeden deň na účasť na pohrebe

Potrebný doklad pre zamestnávateľa o tom, že pozostalý organizuje pohreb, vydáva príslušná matrika, ktorá potvrdzuje potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Príspevok na pohreb

 • Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Výška príspevku na pohreb je v súčasnosti 79,670 eura.
 • Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba.
 • Podmienky nároku sú: zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR, trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.
 • Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.
 • Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.
 • Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť na stránke www.employment.gov.sk
 • Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.
 • Príspevok sa vypláca najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná, a vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke, ktorá má sídlo na území SR.
 • Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.
 • Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok na pohreb neprávom, je povinná príspevok na pohreb vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.
 • Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy