Povinnosti, ktoré vás čakajú po smrti blízkeho

Ktoré inštitúcie a úrady musíte informovať o úmrtí príbuzného? Treba ísť do banky alebo poisťovní?

, 03.05.2022 10:00
muž, dôchodca, penzista, dedičstvo, dedenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa

 • Príbuzní či iní pozostalí nemajú povinnosť informovať Sociálnu poisťovňu o úmrtí blízkeho človeka. Úmrtie nahlasuje Sociálnej poisťovni príslušná matrika v mesačných intervaloch.
 • Pri úmrtí zamestnanca by mali pozostalí nahlásiť túto skutočnosť predovšetkým jeho zamestnávateľovi, pretože všetky povinnosti spojené so zánikom sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ, pozostalí teda ani v tomto smere žiadnu povinnosť voči Sociálnej poisťovni nemajú.
 • Ak bol zosnulý sporiteľom (teda bol zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení – čiže bol zapojený do II. piliera), mali by pozostalí informovať aj príslušnú DSS (zaslaním kópie úmrtného listu).

Dávka v nezamestnanosti

 • Ak bol zosnulý nezamestnaný, závisí od toho, či poberal dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne. Pritom platí, že o úmrtí poberateľa dávky v nezamestnanosti informuje Sociálnu poisťovňu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyradí dňom úmrtia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nie je povinnosťou pozostalých informovať priamo Sociálnu poisťovňu, z vlastnej iniciatívy však tak môžu urobiť, aby nedošlo k prípadnému vyplateniu časti dávky, ktorá už vyplatená byť nemala a muselo by sa spätne vymáhať jej vrátenie. Dávka v nezamestnanosti patrí totiž len do dňa úmrtia. Nárok na uplatnenie dávky v nezamestnanosti do dňa úmrtia, ktorá nebola ešte vyplatená, prechádza na manželku či manžela, prípadne ak zosnulý/á nemal/a manželku a ani manžela, nároky na prebratie dávky v nezamestnanosti prechádzajú na deti.
dedičstvo, závet, testament Čítajte viac Ako sa rozdelí majetok v hodnote 60 000 eur, byt a chata

SZČO

 • V prípade úmrtia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a dobrovoľne poistenej osoby predložia pozostalí fotokópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (na oddelenie registra, výber poistného), ktorá bola vykonávateľom jeho sociálneho poistenia. Ak bol zosnulý zapojený do II. piliera, platí to isté čo u zamestnanca – pozostalí by mali informovať aj príslušnú DSS (tiež zaslaním kópie úmrtného listu).

Nárok na dávku

 • Vo všeobecnosti platí, že nárok na výplatu všetkých dávok zo Sociálnej poisťovne zaniká dňom smrti fyzickej osoby. Ak zosnulý poberal napr. spomínanú dávku v nezamestnanosti, pozostalí by čo najskôr mali predložiť fotokópiu úmrtného listu príslušnému dávkovému oddeleniu v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vyplácala, aby nedošlo k neoprávnenej výplate dávok. Pri nemocenských dávkach treba v prvom rade požiadať ošetrujúceho lekára, aby dňom úmrtia ukončil práceneschopnosť. Ukončenú PN je potom potrebné čo najskôr doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá nemocenskú dávku vyplácala.
rodina, dedičstvo, vdova Čítajte viac Kto dedí zo zákona? Aké sú pravidlá dedenia, keď poručiteľ nezanechá závet?

Poberatelia dôchodkov

 • Úmrtie poberateľov dôchodkov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, sociálny dôchodok, dôchodok manželky) môžu pozostalí oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne.
 • Ak zosnulému ku dňu smrti neboli vyplatené sumy dôchodku, na ktoré mal nárok, vyplatia sa tieto sumy manželovi (manželke) automaticky v rámci konania o priznanie vdovského/vdo­veckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela (manželku), vyplatia sa tieto sumy deťom. Ak nemal ani deti, vyplatia sa rodičom. O vyplatenie nevyplatených súm dôchodku splatných ku dňu smrti je potrebné požiadať písomnou žiadosťou Sociálnu poisťovňu čo najskôr po vystavení úmrtného listu. K žiadosti je potrebné predložiť čestné vyhlásenie overené orgánom štátnej správy o tom, že pozostalé dieťa je jediným dieťaťom zomretého, resp. si je vedomé, že nárok na splatné sumy dôchodkovej dávky je spoločným nárokom všetkých detí zomretého poistenca; pozostalý rodič je otcom/matkou zomretého a je jediným priamym dedičom po zomretom. Manžel/manželka čestné vyhlásenie predkladať nemusia. Ak niet ani jedného z uvedených pozostalých, stávajú sa nevyplatené sumy predmetom dedičstva. Je však potrebné, aby dedič v dedičskom konaní oznámil súdu, že sú nevyplatené sumy na dôchodku. Výšku nevyplateného dôchodku si vyžiada notár od ústredia Sociálnej poisťovne písomne.
 • Ak už bola dôchodková dávka vyplatená po smrti poberateľa tejto dôchodkovej dávky na účet v banke, Sociálna poisťovňa si navyše vyplatenú sumu na dôchodkovej dávke vyžiada priamo z banky, do ktorej sa poukazovala dôchodková dávka. V prípade, že sa dôchodková dávka poukazovala prostredníctvom pošty, pošta dôchodkovú dávku po smrti už nevyplatí a zašle ju späť Sociálnej poisťovni.
 • Preto treba upozorniť, aby po úmrtí dôchodcu pozostalí v žiadnom prípade neprevzali dôchodok zomretého. Ak by sa z nejakých dôvodov predsa len tak stalo, ide o neoprávnený majetkový prospech, ktorý ten, kto ho prevzal, musí vrátiť späť Sociálnej poisťovni.

Nedoplatky na poistnom

 • V prípade úmrtia dlžníka sa pohľadávka prihlasuje do dedičstva. Ak dedia dedičia aktíva, dedia aj pasíva. Ak sa dedič vzdá dedičstva, nie je možné voči nemu vymáhať dlh, ktorý vznikol za života poručiteľa. Rodina zosnulého sa nevyzýva na úhradu dlhu, tieto úkony sa vykonávajú po prerokovaní dedičstva len voči dedičom. Ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade dlhu od dedičov, Sociálna poisťovňa potom takúto pohľadávku vymáha.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy