Pokračovanie článku: Povinnosti, ktoré vás čakajú po smrti blízkeho

Finančná správa

 • Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.
 • Povinnosť podať daňové priznanie za zomretého daňovníka sa vzťahuje na dediča aj v tom prípade, ak daňovník mal podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pred svojím úmrtím, ale túto povinnosť zomrelý daňovník nestihol splniť.
 • Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane má možnosť lehotu na podávanie daňového priznania predĺžiť na základe žiadosti dediča. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť správcovi dane predložená najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
 • Daňové priznanie za zomretého daňovníka nemusí podávať len dedič, môže to byť aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomretého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, pretože tieto jeho smrťou nezanikajú, ale prechádzajú postupne priamo na jeho manžela/manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti (iba v prípade, ak takýchto osôb niet, sa peňažné nároky stávajú predmetom dedičstva).
 • Dedič alebo osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomretého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomretého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie, aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomretého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomretého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomretého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuloží sankciu podľa osobitného predpisu.
 • Výnimka, kedy sa daňové priznanie za zomretého daňovníka nepodáva, je v tom prípade, ak dedičom je Slovenská republika.
 • Ak zomretému daňovníkovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie a daňovník nevykázal ani daňovú stratu, potom dedič nie je povinný podávať za zomretého daňovníka daňové priznanie.
 • Daňovníkovi zomrela manželka, ktorá dosahovala príjmy zo závislej činnosti. Dedič – manžel – podáva za manželku daňové priznanie do troch mesiacov po jej úmrtí. Kto podpíše toto daňové priznanie? Daňové priznanie za zomretého daňovníka podáva a podpisuje dedič.
 • Úmrtný list nie je prílohou daňového priznania podávaného za zomretého daňovníka.
 • Ak zamestnanec zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič, pričom sa daňové priznanie podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomretého zamestnanca osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce). V prípade, ak zamestnávateľ vyplatí príjem zo závislej činnosti osobe, na ktorú prešlo právo na tento príjem po úmrtí zamestnanca, tento príjem sa zdaní u zamestnanca a zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomretého zamestnanca. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomretého zamestnanca po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomretého zamestnanca dodatočné daňové priznanie.
 • Zamestnávateľ vystaví doklad – potvrdenie o zamestnávateľom vyplatenom príjme, pričom v úhrne jeho príjmov budú uvedené aj príjmy, na ktoré prešlo právo podľa Zákonníka práce. Dedič podávajúci daňové priznanie vyplní prvú stranu priznania (údaje o osobe, za ktorú ho podáva) a na 2. strane vyplní II. oddiel – údaje o dedičovi, ktorý podáva daňové priznanie. Prílohou priznania je tlačivo potvrdenie o zamestnávateľom vyplatených zdaniteľných príjmoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy