Pokračovanie článku: Ako napísať darovaciu zmluvu, aby bola platná? Tu je návod

Náležitosti darovacej zmluvy

1. Zmluvné strany

V prvom článku je potrebné uviesť identifikačné údaje darcu a obdarovaného.

Darca: V prípade, ak ide o fyzickú osobu, treba uviesť: rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť. Pokiaľ ide o právnickú osobu, potrebné je uviesť presný názov spoločnosti, sídlo, štatutárneho zástupcu alebo inú osobu oprávnenú zastupovať firmu pri právnych úkonoch, IČO, číslo účtu a bankové spojenie.

Obdarovaný: V prípade, ak ide fyzickú osobu, treba uviesť: rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť. Pokiaľ ide o právnickú osobu, potrebné je uviesť presný názov spoločnosti, sídlo, štatutárneho zástupcu alebo inú osobu oprávnenú zastupovať firmu pri právnych úkonoch, IČO, číslo účtu a bankové spojenie.

2. Identifikácia nehnuteľnosti

Dôležité je uviesť, že darca je výlučným vlastníkom danej nehnuteľnosti. Ďalej je potrebné presne uviesť: číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná, katastrálne územie, do ktorého patrí, a adresu katastrálneho úradu, kde je list vlastníctva evidovaný.

3. Darovanie nehnuteľnosti

V tomto článku sa uvedie, že darca dobrovoľne a bezplatne daruje nehnuteľnosť obdarovanému, ktorý tento dar prijme a bude sa k darcovi správať v súlade s dobrými mravmi.

4. Znalecký posudok

Pri darovaní nehnuteľnosti nie je znalecký posudok nevyhnutný, ak však bol na predmetnú nehnuteľnosť vypracovaný, uvedie sa, kto ho vypracoval a dátum vypracovania.

5. Cena daru

Slovom aj číslom sa uvedie hodnota daru.

6. Právne povinnosti

Darca vyhlási, že na darovanej nehnuteľnosti nie sú viazané dlhy, vecné bremená a nie je predmetom záložného práva a nevzťahujú sa na ňu ani žiadne iné právne povinnosti. Darca je povinný oboznámiť obdarovaného so stavom nehnuteľnosti. Obdarovaný zároveň potvrdí, že si nehnuteľnosť prezrel a jej stav mu nie je neznámy.

7. Nadobudnutie vlastníctva

Obdarovaný nadobudne vlastníctvo k darovanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade. Potrebné je uviesť jeho adresu.

8. Zápis do katastra

Uvedie sa, kedy a na základe čoho je možné zapísať vklad do katastra do listu vlastníctva, uvedie sa číslo listu vlastníctva, správa katastra.

9. Ostatné ustanovenia

Obdarovaný sa zaväzuje užívať dar riadne** a v súlade s účelom obdarovania. Zároveň je povinný dar chrániť pred poškodením a zničením.

  • Obdarovaný nie je oprávnený prenechať dar na užívanie tretej osobe ani užívať ho v rozpore s účelom obdarovania. Darca sa však v zmluve môže rozhodnúť tieto ustanovenia obísť.
  • Darca je povinný upozorniť obdarovaného pri odovzdaní daru na prípadné vady daru, o ktorých vie alebo o ktorých by vedieť mal.
  • Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Vyhotovená by mala byť v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovacia zmluva
Flowers