Potrebujete osvedčiť podpis? Urobí tak notár. Koľko stoja ich služby?

Notári poskytujú široké množstvo činností a služieb. Čo všetko môžu robiť a koľko si za to vypýtajú?

24.09.2022 08:00
kladivo, súd, justícia, váhy, právo, notár, zákon Foto:
Notári majú povinnosť postupovať nestranne a nezávisle.
debata

Činnosť notára

 • Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.
 • Notár pomáha predchádzať sporom, je arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.
 • Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa možno obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.
 • Notár je aktívny v oblasti obchodného práva, pomáha napríklad pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.
 • Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Čo môžu robiť notári

A: Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch: Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch – notárske zápisnice, ktoré obsahujú dvojstranné právne úkony ako zmluvy, dohody, alebo jednostranné právne úkony ako závet. Formu zápisnice môžu mať

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné právne úkony (udelenie plnomocenstva, čestné vyhlásenie)
notár, právnik, muž, oblek, úsmev Čítajte aj V akých prípadoch sa môžete obrátiť na notára

B: Osvedčovanie právne významných skutočností. Notár vydáva najmä osvedčenia: o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny o pravosti podpisu na listine o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

C: Konanie vo veciach notárskych úschov: Notár na žiadosť zložitel'a prijme do notárskej úschovy: listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

D: Iné činnosti

 • Vystupuje ako súdny komisár v dedičskom konaní
 • Vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
 • Vykonáva funkciu mediátora
 • Poskytuje právne rady
 • Spisuje iné listiny
 • Vykonáva správu majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku
 • Zastupuje v katastrálnom konaní

Odmietnutie úkonu

Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci. Na požiadanie vydá notár žiadateľovi písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia úkonu.

Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak žiadateľ nezloží primeraný preddavok na odmenu notára a na náhradu jeho hotových výdavkov.

Notár môže odmietnuť vyhotoviť notársku zápisnicu, ak mu účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú na vyhotovenie notárskej zápisnice.

Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom úkone, notár upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky dohodnuté v zmluve a v zápisnici uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Notár je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.

žena, kancelária, práca, právnička, rozmýšľanie, snívanie, pero Čítajte aj Notár ochráni váš majetok

Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa osobitného predpisu.

Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba. To isté platí v prípadoch, ak by úkon priniesol prospech notárovi alebo jemu blízkej osobe. Listina, pri vyhotovení ktorej notár nepostupoval v súlade s týmto ustanovením, nie je verejnou listinou.

Ten, komu notár odmietol urobiť požadovaný úkon, môže podať sťažnosť na prezídium komory. Prezídium komory rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Na žiadosť prezídia komory notár písomne oznámi dôvody, pre ktoré určitý úkon odmietol vykonať.

Poplatky za notárske služby

Odmena notára za notársku činnosť je určená vyhláškou MS SR o odmenách a náhradách notárov. Koľko vás vyjdú jednotlivé služby?

A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení

 • z prvých 3 319,39 eura základu......­.............­.............­.............­..1 %
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu .......0,7 %
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu .......0,5 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu .......0,3 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu .....0,1 %
 • z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura .............­..0,05 %
 • najmenej 16,60 eura
 • Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
 • Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami – 66,39 eura.

2. Za spísanie závetu, listiny o vydedení alebo vyhlásenia o voľbe práva, alebo odvolania týchto úkonov, za každý z týchto úkonov – 26,56 eura.

3. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb – 165,97 eura.

4. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive – 13,28 eura.

5. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb – 23,24 eura.

6. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 5a) – 13,28 eura.

B: Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici – 16,60 eura.

C: 1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy 5b) za každú, aj začatú, stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčujú – 1,33 eura.

2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú, stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčujú – 2,66 eura.

3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis – 1,99 eura.

D: 1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier

 • z prvých 3 319,39 eura základu .............­.............­.............­......... 1%,
 • z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ....... 0,5 %,
 • z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ....... 0,3 %,
 • z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu .........0,1 %,
 • z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu …0,05 %,
 • najmenej 66,39 eura.
 • Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.

2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov – 16,60 eura.

E: Za prijatie do úschovy, ak nejde o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu:

1. Ak ide o listinu – 26,56 eura.

2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 23,24 eura,

pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane – 49,79 eura, pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane …

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami …33,19 eura. Za prijatie do úschovy listiny, listinného cenného papiera, peňazí alebo hnuteľnej veci, ak ide o úschovu na účel splnenia záväzku alebo o úschovu podľa osobitného predpisu, 1 % z ceny veci, najmenej 6,50 eura, najviac 663,50 eura.

F: 1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami 6) za každú, aj začatú, hodinu – 1 euro.

2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol – 3,32 eura.

G: Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú, stranu vydaného textu – 1,99 eura.

H: Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú, stranu vydaného textu – 1,99 eura.

I: Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov – 3,32 eura.

J: 1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky

 • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura – 33,19 eura
 • pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane – 49,79 eura
 • pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane – 82,98 eura
 • pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane – 116,18 eura
 • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura – 182,57 eura.
 • Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami- 33,19 eura.

2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv – 16,60 eura.

3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka – 3,32 eura.

K: 1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb – 16,60 eura.

2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb – 9,96 eura.

L: 1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú, stranu uloženého textu – 1,33 eura.

2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú, stranu uloženého textu

 • na dobu kratšiu ako štrnásť dní – 1,33 eura
 • na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov – 1,99 eura
 • na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov – 2,66 eura
 • na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka – 3,32 eura
 • na dobu od jedného roka do troch rokov – 3,98 eura
 • na dobu neurčitú – 4,65 eura

3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín – 6,64 eura.

4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín – 6,64 eura.

M: Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.

N: Za zistenie totožnosti za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje, pri úkonoch podľa položky A, B, E, J a K – 1,33 eura.

Zdroj: Vyhláška MS SR o odmenách a náhradách notárov

debata chyba
Viac na túto tému: #poplatky #poradňa #právo #notár #zmluvy a majetok #právne služby