Chcete získať informácie o zdravotnom stave partnera? Alebo rozdeliť majetok? Obráťte sa na notára

Ako získať informácie o zdravotnom stave partnera? Potrebujete zúžiť alebo rozšíriť majetok v BSM? Obráťte sa na notára

12.10.2022 08:00
majetok, notár, poradňa, manželia Foto:
Notári sú viazaní Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi, takže v prípade právneho problému sa netreba báť obrátiť sa na nich o pomoc.
debata

Informácie o zdravotnom stave a financiách

Ako možno zabezpečiť, aby boli nezosobášení partneri navzájom informovaní o svojom zdravotnom stave v prípade vážnej choroby:

V notárskej zápisnici možno zabezpečiť, aby bol partner informovaný o zdravotnom stave vážne chorého celoživotného partnera, s ktorým oficiálne nie je v príbuzenskom zväzku.

Ako možno zabezpečiť, aby partner – partnerka dostali v prípade smrti partnerky – partnera možnosť disponovať finančnými prostriedkami na účte zosnulého:

Ak partner zanechá platný závet v prospech partnera, je otázkou mesiacov, kedy sa tento dostane k jeho k peniazom. U notára možno právne ošetriť situáciu, keď ste si vzali spoločnú hypotéku, bývate v jeho byte či ak bol partner jediným živiteľom rodiny. V notárskej zápisnici môžete ošetriť aj vyplatenie životnej poistky.

V rámci notárskej zápisnice možno ošetriť aj prípadné podnikateľské aktivity jedného z partnerov. Určiť sa týmto spôsobom dá to, kto zdedí obchodné podiely v prípade partnerovej smrti alebo prípadný postup v prípade krachu, exekúcie. Takisto sa na notára môžete obrátiť, ak je váš partner hazardný hráč alebo iným spôsobom nehospodárne nakladá so spoločne nadobudnutým majetkom.

notár, právnik, muž, oblek, úsmev Čítajte aj V akých prípadoch sa môžete obrátiť na notára

Predmanželská zmluva

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. To však neznamená, že si svoj majetok nemôžete ochrániť. Rovnakú službu ako predmanželská zmluva urobí notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva.

Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)

Ako sa uzatvára dohoda o zúžení alebo rozšírení BSM:

V prípade, ak u notára spíšete notársku zápisnicu o úprave BSM, nemusíte mať žiadne obavy. Počas trvania manželstva ju môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť či dokonca zrušiť. V praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili.

manželia, penzisti, notebook, rozmýšľanie, problém, peniaze Čítajte aj Darovacia zmluva: Pozor na podpisy, musia byť overené

K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať. Rozšírenie BSM, naopak, znamená, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané darom, dedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy alebo veci ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka notársky úrad, je vyhradenie vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu.

Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

Ilustračná foto.

Čo možno dať do úschovy notárovi

1. V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

 • a) závet
 • b) inú listinu, listinný cenný papier
 • c) peniaze
 • d) hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

2. Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal:

 • a) podľa príkazu zložiteľa
 • b) podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
 • c) na účely splnenia záväzku

3. Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal:

 • a) podľa príkazu zložiteľa
 • b) podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom
 • c) podľa osobitného predpisu alebo
 • d) na účely splnenia záväzku

4. V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom. Zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiadajú.

5. Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.

6. Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.

debata chyba
Viac na túto tému: #poradňa #právo #notár #zmluvy a majetok #právne služby