Ste opatrovateľ alebo asistent? Aká môže byť výška sumy, na ktorú máte nárok?

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť či realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

21.10.2022 10:00
Panáčik vozík Foto:
Ilustračná foto.
debata

Poskytuje sa osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie a je jej rodinným príslušníkom (napr. manželom, manželkou, rodičom, náhradným rodičom, súrodencom, nevestou, zaťom, alebo aj švagrom, švagrinou či neterou, alebo synovcom), alebo s ňou býva.

Výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva osoba, ktorá poberá niektorú z dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných osôb s hendikepom a od rozsahu poskytovaného opatrovania.

V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon o kompenzáciách peňažný príspevok na opatrovanie v siedmich výškach.

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, základná výška príspevku je mesačne:

 • 525,65 eura pri opatrovaní jednej osoby s hendikepom,
 • 699,15 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou so zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s hendikepom nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba so zdravotným postihnutím poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 262,85 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 349,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP,

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 231,30 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 325,10 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10 eura.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent.

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností , ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne .

Osobným asistentom môže byť len osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony, ktorá môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.

Toto obmedzenie neplatí, ak sa vykonáva v čase, keď sa osoba s hendikepom zdržiava mimo miesta svojho trvalého bydliska. Môže ním byť aj rodinný príslušník osoby s hendikepom, ten ale môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne.

Osobnú asistenciu nemôže vykonávať človek, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent. Nemôže ju robiť ani rodič dieťaťa do dosiahnutia jeho plnoletosti (ak je osobou s ŤZP dieťa); osoba, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu; profesionálny rodič; súdom ustanovený opatrovník osoby s hendikepom.

Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu, ak:

 • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne,
 • má trvalý pobyt na území Slovenska,
 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie; ak vykonáva osobnú asistenciu v rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu v uvedenom rozsahu, nemusí si podať prihlášku,
 • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti) a nebol mu priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Ak je osobný asistent dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu a sporí si na dôchodok, príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaňho uhrádza štát.

V prípade, že takáto osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo ako povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, platí poistné na sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci, resp. SZČO, a štát za ňu neplatí ani poistné na dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 5,20 eura.

debata chyba
Viac na túto tému: #peňažný príspevok