Nové urbáre sa musia registrovať a hlásiť zmeny v údajoch. Kedy tak musia urobiť?

Pozemkové spoločenstvo musí byť registrované na príslušnom okresnom úrade. Ktoré údaje sa zapisujú do registra a kedy treba nahlásiť zmenu? Čo sa zmenilo po posledných úpravách zákona o pozemkových spoločenstvách?

04.11.2022 06:00
muž, žena, farmári Foto:
Ilustračné foto
debata

Okresný úrad zapisuje do registra údaje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.

Zápis do registra robí miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť. Ak miestnu príslušnosť nemožno takto určiť, urobí zápis miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je výmerou najväčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Ak potrebujete urobiť zápis zmeny údajov v registri alebo potrebujete zrušiť spoločenstvo, musíte tak urobiť na miestne príslušnom okresnom úrade, ktorý vykonal zápis spoločenstva do registra.

Okresný úrad o zápise spoločenstva do registra upovedomí Štatistický úrad Slovenskej republiky a ten následne urbáru pridelí identifikačné číslo. Okresný úrad oznámi štatistickému úradu sídlo, meno a priezvisko predsedu spoločenstva a adresu jeho bydliska a údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť. Takisto okresný úrad oznamuje štatistickému aj každú zmenu, ktorá v údajoch spoločenstva nastane.

Okresný úrad o zápise spoločenstva do registra bezodkladne upovedomí aj príslušný daňový úrad.

darovacia zmluva, darovanie majetku, dom Čítajte viac Urbáre majú špeciálne pravidlá. Ako v nich možno prevádzať vlastnícke práva?

Čo sa zapisuje do registra

Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

a) názov spoločenstva

b) sídlo spoločenstva

c) identifikačné číslo

d) informatívny údaj o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností

e) identifikačné údaje volených členov orgánov spoločenstva v rozsahu

 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu
 2. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

f) meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia osôb oprávnených konať za spoločenstvo a dátum vzniku a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo, osobitne sa uvedie fyzická osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou spoločenstva

g) údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť

h) údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností

i) dátum zápisu spoločenstva do registra.

Do registra sa zapisuje aj

 1. zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia,
 2. údaj o likvidácii spoločenstva, ak sa spoločenstvo ruší s likvidáciou,
 3. dátum výmazu spoločenstva z registra.

Register je verejne prístupný prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva okrem údajov o dátume narodenia a rodnom čísle. Okresný úrad, bez ohľadu na jeho miestnu príslušnosť má povinnosť vydať žiadateľovi výpis z registra.

Kto podáva návrh na zápis

Návrh na zápis spoločenstva do registra podáva navrhovateľ, ktorým je predseda spoločenstva, a musí obsahovať nasledovné údaje a prílohy:

 1. zmluva o spoločenstve
 2. stanovy spoločenstva, ak sa na ich vydaní dohodli členovia spoločenstva
 3. notárska zápisnica
 4. vyhlásenie o tom, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť

Návrh na zápis zrušenia spoločenstva podáva navrhovateľ, ktorým je predseda spoločenstva. Navrhovateľ je povinný podať návrh na zápis zrušenia spoločenstva do 60 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia o zrušení spoločenstva.

Návrh na zápis zrušenia spoločenstva musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné číslo spoločenstva, vymenovanie likvidátora, ak sa spoločenstvo ruší s likvidáciou alebo údaj, že spoločenstvo sa ruší bez likvidácie, a prílohu, ktorou je rozhodnutie zhromaždenia o zrušení spoločenstva.

urbár, pozemok, pozemky, pole Čítajte viac Vedenie urbára: Kto má právo kandidovať a ako odvolať predsedu

Zmena údajov

Oznam o zmene údajov zapísaných v registri podáva predseda spoločenstva okrem údajov, ktoré okresný úrad získava z úradnej povinnosti. Oznam o skončení likvidácie podáva likvidátor.

Oznam o zmene údajov zapísaných v registri musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné číslo spoločenstva, údaje, ktoré majú byť z registra vymazané a ktoré majú byť do registra zapísané, a prílohy, ktorými sú:

a) rozhodnutie zhromaždenia, ak ide o:

 1. zmeny, o ktorých rozhoduje zhromaždenie
 2. vymenovanie likvidátora,

b) listina, z ktorej vyplýva:

 1. zmena údajov
 2. zrušenie spoločenstva.

Oznam o skončení likvidácie musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné číslo spoločenstva a dátum skončenia likvidácie.

Predseda spoločenstva je povinný oznámiť okresnému úradu zmenu údajov zapísaných v registri do 30 dní odo dňa:

a) zmeny údajov

b) vzniku skutočnosti, na ktorej základe sa spoločenstvo ruší

Likvidátor je povinný oznámiť okresnému úradu skončenie likvidácie do 30 dní odo dňa skončenia likvidácie.

Účastníkom konania o zápise spoločenstva do registra je navrhovateľ a členovia spoločenstva.

Účastníkom konania o zápise zrušenia spoločenstva je spoločenstvo a členovia spoločenstva.

Okresný úrad preverí, či

a) návrh podala oprávnená osoba,

b) je návrh úplný,

c) údaje uvedené v návrhu sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z príloh návrhu,

d) je zaplatený správny poplatok.

Ak sú splnené podmienky, okresný úrad rozhodne o zápise

a) spoločenstva do registra

b) zrušenia spoločenstva do registra s dodatkom „v likvidácii“, ak sa spoločenstvo s likvidáciou

c) zrušenia spoločenstva do registra a vymaže spoločenstvo z registra, ak sa spoločenstvo ruší bez likvidácie

farmár, kravy, urbár, poľnohospodár Čítajte viac Nevypláca urbár podiely? Hrozí mu pokuta alebo súd

O zápise spoločenstva do registra a zápise zrušenia spoločenstva do registra okresný úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie. Okresný úrad vyznačí zápis v spise a navrhovateľovi vydá potvrdenie, v ktorom uvedie označenie okresného úradu, názov spoločenstva, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do registra. Okresný úrad zasiela do 10 dní odo dňa zápisu oznam o zápise s uvedením údajov, ktoré zapísal do registra, fondu, ak tento spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo správcovi, ak vykonáva práva vlastníka podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Okresný úrad použije doručenie verejnou vyhláškou, ak je v konaniach viac ako 20 účastníkov.

Okresný úrad do 30 dní odo dňa doručenia oznamu zapíše do registra zmeny údajov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #urbáre