Koľko peňazí môžete dostať za pracovný úraz? + Príklady výpočtu

Kto dostane jednorazovú pomoc a kedy máte nárok na opakovaný príspevok.

, 23.11.2022 10:00
dávky, poistenie, financie, peniaze,... Foto:
debata

Úrazový príplatok

poskytuje sa zamestnancovi počas péenky v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho účelom je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

 • Podmienky nároku: nárok vzniká zamestnancovi, ak je na péenke v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.
 • Výška dávky: suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do jej tretieho dňa, 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 • Výplata dávky: vypláca sa mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Úrazová renta

je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

 • Podmienky nároku: nárok na ňu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.
 • Výška dávky: základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
 • Výplata dávky: vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. Tento rok vzrástla o 1,6 %, od januára 2023 porastie o 10,9 %.

Jednorazové vyrovnanie

určené je na kompenzovanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

 • Podmienky nároku: poistenec má nárok, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %, mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.
 • Výška dávky: suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
Dôchodci, priatelia Čítajte aj Kedy nedostanete vyplatenú poistku
 • Posúdenie zdravotného stavu: pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení péenky, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pozostalostná úrazová renta

je pravidelná peňažná dávka, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.

 • Podmienky nároku: nárok vzniká len v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného, pričom táto vyživovacia povinnosť musí existovať v čase jeho smrti.

Výška dávky: mesačná suma sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

Jednorazové odškodnenie

je určená na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa poskytuje manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného

 • Uplatnenie nároku: manželka/manžel a nezaopatrené deti poškodeného si nárok uplatnia podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony, podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.
 • Výška dávky: maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je tento rok 59 651,70 eura, rovnako aj maximálny úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je 59 651,70 eura.

Sumy od januára 2023: Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvýši na 66 153,80 eura.

Pracovná rehabilitácia

dávka, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo inej vhodnej činnosti poškodeného.

 • Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Podmienky nároku: na poskytnutie nie je právny nárok. Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti u poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Rehabilitačné

peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia zo zákona, ak sa poškodenému poskytuje pracovná rehabilitácia.

 • Uplatnenie nároku: nárok na rehabilitačné a jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva pracovná rehabilitácia, a preto poškodený nepodáva žiadosť o rehabilitačné.
 • Výška dávky: poskytuje sa za kalendárne dni. Suma rehabilitačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Rekvalifikácia

je vecná dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti.

 • Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
Lyžiari Čítajte aj Pili ste alkohol a mali úraz alebo spôsobili dopravnú nehodu? Poisťovňa vám nemusí vyplatiť poistku
 • Podmienky nároku: na poskytnutie rekvalifikácie z úrazového poistenia nie je právny nárok. Rekvalifikácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Rekvalifikačné

je peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia a súvisí s rekvalifikáciou ako vecnou dávkou úrazového poistenia. Úlohou tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.

 • Uplatnenie nároku: nárok na rekvalifikačné a na jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva rekvalifikácia, a preto poškodený žiadosť o rekvalifikačné nepodáva.

Výška dávky: 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Náhrada nákladov spojených s liečením

účelom dávky je poškodenému nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu byť uhradené z povinného zdravotného poistenia.

 • Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Podmienky nároku: poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.
 • Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je v tomto roku vo výške 29 826,30 eura.

Suma od januára 2023: maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude predstavovať 33 077,40 eura.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

účelom dávky je nahradiť náklady spojené s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

 • Uplatnenie nároku: oprávnená osoba si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom je tento rok 2 983,50 eura.

Suma od januára 2023: maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom bude 3 308,80 eura.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Zamestnanec mal pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od mája 2022.

Keďže poškodený nastúpil do zamestnania počas roka 2021, ktorý predchádza roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom mal úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty je 41,0959 eura.

Suma invalidného dôchodku, ktorú poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 330,60 eura. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

 • 1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty

Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 41,0959 e­ur) x 0,70] = 700,10 eura Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok 700,10 eura – 330,60 eura = 369,50 eura

 • 2. Zvýšenie úrazovej renty o 1,6 %

369,50 eura + (369,50 eura x 1,6 %) = 369,50 eura + 5,91200000 = 375,50 eura Takto určená mesačná suma úrazovej renty sa mu vypláca od júna.

 • 3. Zvýšenie od januára 2023: Suma 375,50 eura sa zvýši o 10,9 %, na sumu 416,50 eura.

Príklad č. 2:

Poškodený utrpel 20. januára 2022 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dva mesiace na péenke. Po ukončení péenky si podal žiadosť o vyplatenie úrazovej renty a bol posúdený posudkovým lekárom, ktorý určil jeho pokles pracovnej schopnosti o 50 %.

Súčasne bol pre nepriaznivý zdravotný stav priznaný aj invalidný dôchodok v sume 308,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura.

Postup pri výpočte úrazovej renty:

 • 1. Výpočet mesačnej sumy úrazovej renty

Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 37,3334 e­ura) x 0,50] = 454,30 eura Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok 454,30 eura – 308,50 eura = 145,80 eura

 • 2. Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa

145,80 eura x 70 % = 102,10 eura

 • 3. Zvýšenie úrazovej renty v roku 2022 o 1,6 %

102,10 eura + (102,10 eura x 1,6 %) = 102,10 eura + 1,63360000 = 103,80 eura

 • 4. Zvýšenie od januára 2023: Suma 103,80 eura sa zvýši o 10,9 %, na sumu 115,20 eura.
debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanec #zamestnávateľ #Sociálna poisťovňa #pracovný úraz #socálne práva zamestnancov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy