Zdedili ste auto? Na seba ho prepíšete až po dedičskom konaní

Platí, že motorové vozidlo sa dá prehlásiť na nového držiteľa - vlastníka - až od okamihu, keď sa skončilo dedičské konanie a nadobudlo právoplatnosť uznesenie o dedičstve.

02.12.2022 10:00
nákup auta, automobil, šofér, kúpa Foto:
Takéto vozidlo sa dá nahlásiť priamo na inú osobu bez toho, aby vozidlo bolo najprv prehlásené na dediča.
debata (1)

Zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese:

1. V prípade ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese vozidlo zaevidovať na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní od nadobudnutia preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz)
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV), ak bolo vydané
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. (Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva neplatným. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť dopravného inšpektorátu preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti).
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku (spoplatnené je iba prípadné vydanie tabuliek s evidenčným číslom).

Možno požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur.

2. V prípade, ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal vozidlo ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ) nie je osobne prítomný na polícii, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný okrem dokladov z bodu 1

rodina, dôchodci, vecné bremeno Čítajte aj Vecné bremená nedávajú len práva, ale aj povinnosti
 • predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla a
 • uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Predhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu:

V prípade aj je dedič či kupujúci z iného okresu, je potrebné v lehote do 30 dní najprv v pôvodnom okrese vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho. Uvedená zmena nie je spoplatnená.

1. Dedič je pri prehlásení vozidla do iného okresu povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (v tomto prípade dedič), s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou.
 • ak sa vozidlo nahlasuje priamo na ďalšieho kupujúceho, je potrebné predložiť aj písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva (súhlasu budúceho držiteľa) alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na polícii

b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo

c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala polícii plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

závet, dedičstvo Čítajte aj Kto z rodiny je dedič? Tu sú príklady, ako sa dedí

2. S vykonaným zápisom o prehlásení vozidla na nového držiteľa v osvedčení o evidencii časť II (technickom preukaze) sa môže vozidlo v novom okrese prihlásiť na dediča, resp. kupujúceho, pričom na novom dopravnom inšpektoráte je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou (ak vozidlo na seba prihlasuje dedič)
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) so zápisom odhlásenia
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“,
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku, no vydanie tabuliek s evidenčným číslom je už spoplatnené.

Poplatky

Nový držiteľ uhradí v novom okrese:

33 eur, ak vozidlo prihlasuje na seba dedič (2 × 16,50 eura za štandardnú plechovú tabuľku); resp. pri vozidlách s jednou tabuľkou s evidenčným číslom je poplatok 16,50 eura

 • Ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci – nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a veku vozidla + 33 eur za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 × 16,50 eura.

Možné je požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur.

Zdroj: ministerstvo vnútra

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedičské konanie #povinnosti pozostalých #prepis auta