Pokračovanie článku: Do konca decembra si musíte vymeniť občiansky preukaz. Prečo a koľko vás to bude stáť?

Prevzatie a doručenie občianskeho preukazu

Prevzatie

 • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti
 • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti.
 • za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti
 • za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca
 • občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva.
penzista, dôchodok, senior, úsmev, Čítajte viac Sociálna poisťovňa predstavila novú webstránku. V centre diania je človek

Doručenie

 • občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenska službou zavedenou na tento účel.
 • občan si občiansky preukaz prevezme osobne, pričom pri preberaní občianskeho preukazu na adrese, ktorú si určil pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, bude vyzvaný kuriérom v zmysle všeobecných poštových podmienok, aby preukázal svoju totožnosť a to nasledovným spôsobom: platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas).
 • za občana môže aj v prípade doručenia na adresu občiansky preukaz prevziať blízka osoba, zákonný zástupca a taktiež iná osoba po splnení zákonom stanovených podmienok.
 • ak sa občan nebude v dohodnutom čase doručenia nachádzať na adrese, občiansky preukaz mu bude doručený na oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, na ktorom si občan žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia.
 • doručovanie občianskych preukazov na adresu vykonáva Slovenská pošta, a. s., pričom pre prípad poskytovania informácií o zásielke boli pre občanov zriadené kontaktné telefónne čísla: 0903233233, 0903553593 a 02/49222630,
 • ak si občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zadal kontaktné údaje (sms, e-mail), pri prevzatí zásielky kuriérom sa mu automaticky vygeneruje správa, ktorá obsahuje č. zásielky s jeho občianskym preukazom. Občan má od tohto momentu možnosť sledovať pohyb zásielky na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. tandt.posta.sk.

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #občiansky preukaz #doklad totožnosti