Pozostalostný dôchodok: Kto ho dostane rok a kto dva? A kto bude mať ešte jednu výnimku a akú?

Smrť manžela či manželky je smutným, ale aj finančne náročným obdobím. Čiastočnou pomocou môže byť pozostalostná penzia. Aj pre ňu však platia isté pravidlá. Niektoré z nich čakajú zmeny.

14.12.2022 06:00
smrť manžela, blízkeho, zosnulý, pozostalý, Foto:
Právna úprava zakotvuje určité zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre tých, ktorí vychovali tri a viac detí.
debata (6)

V prvom rade si treba uvedomiť, že pozostalostná dávka nie je automatická a treba o ňu požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska.

Ak pozostalý splní podmienky a Sociálna poisťovňa mu vdovský či vdovecký dôchodok prizná, nepôjde o celú sumu penzie zomretého. „Pozostalostná penzia je vyplácaná v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti,“ uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. Napríklad zosnulá manželka poberala dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % z tejto sumy, teda 251,60 eura mesačne. Túto sumu ale dostane pozostalý iba v prípade, že sám nie je dôchodcom s priznanou penziou. Ak ale poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu.

penzista, dôchodok, daňové priznanie, SZČO, pracujúci dôchodca Čítajte aj Pozostalí majú daňové povinnosti, ak zomrie SZČO, musia podať daňové priznanie

V tomto prípade má pozostalý manžel nárok na dva dôchodky, keďže je sám penzistom a túto dávku dostáva v sume 500 eur, dostávať v plnej sume bude teda svoj dôchodok a ten nižší, teda vdovecký, bude dostávať v sume jednej polovice, dostane tak 125,80 eura.

Ďalšou podmienkou, ktorú musíte splniť, aby ste pozostalostnú dávku dostali, je, že nárok na ňu má len manžel či manželka. „Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok má len manželka alebo manžel po zosnulom. Druh a družka takýto nárok nemajú, bez ohľadu na to, ako dlho spolu žijú, tak to určuje zákon o sociálnom poistení. Nemôže ho dostať ani rozvedený manžel či manželka,“ vysvetlila podmienky Dvoráková. Čiže druh alebo družka, aj keď spolu žili desiatky rokov, ale ani rozvedený manžel či manželka na ňu nárok nemajú. Zákon totiž takúto možnosť nepripúšťa.

V súčasnosti má vdova či vdovec nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas jedného roka. „Treba rozlišovať zánik nároku na dávku a zánik na jej výplatu,“ upozorňuje Dvoráková. „Nárok na dávku zaniká buď uzatvorením manželstva alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova alebo vdovec úmyselným trestným činom spôsobili smrť zomretého. Čo sa týka zániku nároku na výplatu dôchodku, vdovský/vdovecký dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa spravidla rok, dlhšie len po splnení ďalších podmienok,“ uviedla Dvoráková.

vdovec, smútok Čítajte aj Pozostalostná penzia? Pozor! Ak o ňu nepožiadate, nedostanete ju!

Od januára ale nastane zásadná zmena. Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, sa zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok z dôchodkového veku na vek 57 rokov. Dlhšie bude aj obdobie poberania tejto dávky: namiesto jedného ju pozostalá manželka alebo manžel dostanú dva roky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament. „Zákon ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku aj po uplynutí jedného roka od smrti manžela.

Právna úprava teda zakotvuje určité zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali tri a viac detí. Nehovorí ale o zvýhodneniach pre vdovy, ktoré vychovali jedno dieťa, oproti tým, ktoré nevychovali žiadne dieťa. Ak žena vychovala aspoň jedno dieťa, nárok na pozostalostný dôchodok jej vznikne opäť dovŕšením veku 57 rokov,“ píše sa v dôvodovej správe k novele zákona o sociálnom poistení.

Poberanie vdovského či vdoveckého dôchodku jeden rok zároveň podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa Hlinku (Sme rodina) nepredstavuje dostatočne dlhé obdobie na prispôsobenie sa novým okolnostiam. Vdove, ktorej sa skončil nárok na výplatu vdovského dôchodku v trvaní jedného roka od smrti manžela, ak ku dňu účinnosti zákona neprešli dva roky od smrti manžela, sa od 1. januára 2023 obnoví nárok na výplatu pozostalostnej penzie za zostávajúce obdobie. Vdovský dôchodok sa jej teda bude vyplácať za obdobie od 1. januára 2023 až do uplynutia dvoch rokov od smrti manžela.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pozostalostná penzia #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých