Ako sa dedí zo zákona? Aký podiel musia dostať maloletí potomkovia?

Dedičské podiely sa určujú na základe závetu alebo na základe zákona. Pri dedení zo zákona je základom pre určenie výšky dedičského podielu Občiansky zákonník.

31.01.2023 08:00
závet, dedičstvo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak sa dedí na základe závetu, rozdelenie majetku, prípadne veľkosť dedičských podielov sú spravidla upravené závetom.

V prípade dedenia zo závetu však nemožno vylúčiť dedenie neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia zosnulého poručiteľa.

Ak sa dedí zo závetu, maloletí potomkovia musia dostať minimálne svoj zákonný podiel a plnoletí potomkovia aspoň polovicu svojho zákonného podielu.

Nastať môže aj situácia, keď závet nerieši usporiadanie dedičských práv vo vzťahu k celej pozostalosti. Majetok v závete nespomenutý sa následne dedí na základe zákona. Pri dedení je základom pre určenie výšky dedičského podielu Občiansky zákonník.

Ten rozdeľuje osoby, potenciálnych dedičov, do štyroch skupín, na základe ich príbuzenského alebo iného vzťahu k poručiteľovi. Pričom ak dedia dedičia na základe skoršej skupiny, je tým vylúčené dedenie dedičov v neskoršej skupine.

Okrem poradia skupiny, v ktorej sa dedí, a tomu zodpovedajúcemu dedičskému podielu, majú podľa advokáta na veľkosť dedičského podielu vplyv aj neobvyklé dary, ktoré za života poručiteľa od neho dedič prijal. Neobvyklé dary sa započítajú do dedičského podielu toho dediča, ktorý dal prijal.

V tomto smere je potrebné zdôrazniť, že sa zohľadňujú len dary neobvyklé, nie dary obvyklé pri príležitosti narodenín, resp. iných významných životných udalostí. Neobvyklosť daru musí spočívať v jeho hodnote a povahe.

nákup auta, automobil, šofér, kúpa Čítajte viac Zdedili ste auto? Na seba ho prepíšete až po dedičskom konaní

Neobvyklým darom môže byť darovanie nehnuteľnosti, väčšej sumy peňazí, drahých šperkov a podobne. Dedenie v prípade manželského páru je jednoduchšie ako v prípade nezosobášených dvojíc. Pozostalý manžel má na totiž dedičstvo nárok zo zákona.

Brzdiť dedičské konanie môže zase vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zisťuje sa, či mal poručiteľ majetok v BSM a určuje sa, čo z toho majetku patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi.

Pri vysporiadaní BSM počas dedičského konania sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka. Aby bolo následne možné uzavrieť dohodu o vysporiadaní BSM, ak sa rieši majetok manželov v prípade úmrtia jedného z nich, tak musí existovať aspoň jeden dedič okrem pozostalého manžela, nesmie prebiehať konanie o BSM na súde a nesmú uplynúť tri roky od prípadného zániku BSM z iných zákonom vymedzených dôvodov.

BSM sa vysporiadava dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vysporiadanie vykoná súd. Pokiaľ poručiteľ nezanechal závet, v ktorom by svoju družku určil za svoju dedičku, tak by sa dedilo zo zákona.

V prvej dedičskej skupine dedí manžel a poručiteľove deti, pričom manžel polovicu dedičstva. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej podobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou naporučiteľa.

Z toho vyplýva, že druh alebo družka môžu dediť len v druhej alebo tretej dedičskej skupine, o dedičstvo sa musia vo väčšine prípadov deliť a dedenie často komplikuje ich ťažké dôkazné postavenie. Pre nezosobášené páry je najvýhodnejšou voľbou spísať závet v prospech partnera.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #Občiansky zákonník