Delenie dedičstva zo zákona: Ako sa vypočítajú dedičské podiely

Ako sa rozdeľuje dedený majetok? Aké sú pravidlá podľa Občianskeho zákonníka? Kto z dedičov má nárok na aký podiel?

, 02.02.2023 08:00
žena s pc Foto:
Ilustračná foto.
debata

Príklad

Poručiteľka mala manžela a tri plnoleté deti a päť vnúčat. Hodnota spoločného majetku manželov je 80 000 eur a rodinný dom.

Pozostalému manželovi z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločného majetku, teda majetok v hodnote 40 000 eur a polovica rodinného domu. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 40 000 eur a druhú polovicu rodinného domu.

Každý z pozostalých dedí štvrtinu majetku, pretože dedí manžel a tri deti. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade, ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil.

Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 10 000 eur a každý dedič má nárok na 1/4 z dedenej polovice domu. Manžel a dve deti teda z dedičstva dostanú majetok v hodnote 10 000 eur a uvedený podiel na rodinnom dome.

V prípade ak by manželka po sebe zanechala okrem manžela a troch detí aj dieťa z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil pätinu majetku, pretože každý dedičstvo by sa delilo na 5 častí – manžel a štyri deti.

Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva každý majetok v hodnote 8 000 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z rodinného domu.

Manželovi by naďalej patrila polovica bytu, ktorá by mu pripadla v rámci BSM a druhá polovica sa by sa rozdelila medzi piatich dedičov – manžela a štyri deti.

Ako sa postupuje pri výpočte:

Treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku. Pri výpočte čistej hodnoty dedičstva sa odpočítavajú aj náklady na pohreb.

Majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Keď jeden z manželov zomrie, musí sa na začiatku dedičského konania urobiť vysporiadanie BSM.

Dediči sa dohodnú s pozostalým z manželov, čo patrí do dedičstva po poručiteľovi a čo pozostalému manželovi. Keď sa má za to, že obaja manželia sa rovnakým dielom pričinili o nadobudnutie majetku patriaceho do BSM, tak je vysporiadanie nasledujúce: polovica sa stáva predmetom dedičstva, polovica zostáva pozostalému manželovi.

závet, dedičstvo Čítajte viac Ako sa dedí zo zákona? Aký podiel musia dostať maloletí potomkovia?

V prvej skupine sa o dedičstvo delia rovnakým dielom manžel poručiteľa a deti. Manžel môže zdediť v tejto skupine najviac jednu polovicu. V druhej skupine dedí manžel poručiteľa najmenej polovicu dedičstva.

Ak teda okrem manžela neexistuje iný dedič v tejto skupine, manžel dedí celé dedičstvo. Ak existujú iní dedičia, manžel dedí polovicu dedičstva a zvyšok sa delí rovnakým dielom medzi zvyšných dedičov.

V prípade ak by manželia nemali deti, dedil by manžel v druhej dedičskej skupine. O dedičstvo by sa však musel podeliť s rodičmi zosnulej manželky, ak by žili.

Dedičia – manžel a tri deti zdedili dom po zosnulej manželke a matke, nevedia sa ale dohodnúť, kto si ho nechá, kto vyplatí ostatných dedičov. Na koho sa môžu v takomto prípade obrátiť?

Pokiaľ nedôjde k dohode dedičov, notár v uznesení uvedie, že dom nadobudnú viacerí dedičia do podielového spoluvlastníctva a určí aj veľkosť ich spoluvlastníckych podielov. Tak sa dedičia stanú podielovými spoluvlastníkmi danej nehnuteľnosti.

Pokiaľ sa ani po skončení dedičského konania spoluvlastníci nedohodnú na zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní (ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná), môžu sa obrátiť s návrhom na vyporiadanie na súd.

Pri vyporiadaní súd prihliada na veľkosť spoluvlastníckych podielov, ako aj na účelné využitie veci. Súd môže rozhodnúť tak, že vec rozdelí.

Ak však nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže ju súd za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Ako sa rozdelí dedičstvo

1. Muž mal manželku a dve deti

  • v prvom rade je nutné vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov BSM), z toho vyplýva že polovica majetku, ktorá patrila do BSM, pripadne manželke a druhá bude tvoriť dedičstvo, účelom vyporiadania BSM je určiť, čo z majetku v BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva.
  • následne sa dedená polovica majetku sa rozdelí na tretiny, každý z dedičov teda získa jednu tretinu dedičstva, manželka aj deti patria do prvej dedičskej skupiny, všetci teda majú nárok na rovnakú časť dedičstva

2. Muž mal len manželku a rodičov

  • v tomto prípade je takisto potrebné vysporiadať BSM, čím polovica majetku patriaca do BSM pripadne manželke, druhá bude predmetom dedičstva
  • v prvej dedičskej skupine nemôže dediť manželka sama, čiže dedí až v druhej dedičskej skupine, a to spolu s manželovými rodičmi, dedičia druhej skupiny dedia rovným dielom, manžel(ka) ale vždy najmenej polovicu dedičstva

3. Muž mal len družku a súrodenca

  • v prípade, ak muž už nemá žijúcich rodičov, ale žil s družkou v spoločnej domácnosti a mal súrodenca, tak by sa o dedičstvo podelili rovným dielom družka aj súrodenec, obom by pripadla polovica majetku
  • ak by súrodenec už nežil, právo na dedičstvo by prešlo na jeho deti, teda mužove netere a synovcov), tie by sa v tomto konkrétnom prípade rovným dielom rozdelili o polovicu dedičstva
  • družka aj súrodenci dedia v tretej dedičskej skupine, družka dedí ako spolužijúca osoba, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok pred smrťou, o dedičstvo sa však musí ešte rovným dielom podeliť so súrodencami druha, v prípade ak by muž súrodencov nemal, pripadlo by celé dedičstvo jej

4. Muž nemal manželku, deti, rodičov ani súrodencov

  • v štvrtej dedičskej skupine budú dediť jeho starí rodičia alebo aj súrodenci jeho rodičov, teda tety a strýkovia, a to všetci rovným dielom, ak by ale žili starí rodičia muža, dostali by dedičstvo oni, ak nežijú, až vtedy prichádzajú na rad tety a strýkovia, ak by nežili ani oni, ich deti už na dedičstvo nárok nemajú a dedičstvo by prepadlo štátu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedičský podiel
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy