Nájom pozemku na poľnohospodárske účely. Aká by mala byť výška nájmu?

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa riadi okrem výnimiek ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve.

10.02.2023 10:00
Nákup prenájom pôdy, poľnohospodárstvo, farmár,... Foto:
Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky.
debata

Pozemok na poľnohospodárske účely podľa zákona o nájme pozemkov je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je

  • a) poľnohospodárskou pôdou
  • b) evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodár­ske účely
  • c) iný pozemok prenechaný na poľnohospodár­ske účely

Výška nájomného a úžitky

Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku sa rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

muž, pôda, zem, poľnohospodár Čítajte aj Pôda v nájme? Nesmie chýbať dobrá zmluva

Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky.

Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.

Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné.

Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo #pozemky #Občiansky zákonník #prenájom pôdy #nájom pôdy