Kedy môže byť pôda v podnájme?

Zákon povoľuje nájomcovi dať prenajatý pozemok do podnájmu a zároveň určuje pomerne prísne pravidlá, za ktorých tak môže urobiť. Čo všetko musí splniť, aby tak mohol urobiť?

, 13.02.2023 08:00
poľnohospodárstvo, pôda, farmárka, pozemky,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť, alebo je pozemok užívaný bez nájomnej zmluvy a pozemok je neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s vlastníkom (doterajší prenajímateľ) uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom v doterajšom obhospodarovaní nájomcu, a to v primeranej výmere a bonite.

Kópiu žiadosti doterajší prenajímateľ súčasne doručí na príslušný okresný úrad. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodáriť na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ, za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.

Nájomca je povinný uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu za podmienok a na čas, na ktorý má pozemky prenajaté od ich vlastníka alebo správcu, pričom prednostne uzatvorí podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté od fondu. Doterajší prenajímateľ takéto pozemky môže dať do užívania inej osobe. Súčasťou podnájomnej zmluvy je rozdeľovací plán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Podnájomnú zmluvu treba zapísať do evidencie podnájomných zmlúv, doručiť ju teda musí doterajší prenajímateľ okresnému úradu v lehote 30 dní od jej účinnosti.

Doterajší prenajímateľ začne užívať pozemky po zbere úrody, ak sa nájomca s doterajším prenajímateľom nedohodnú inak.

Náklady spojené s vyčlenením podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ rovnakým dielom.

Doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, Urobiť tak musí, aj bola daň vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, platí, že podnájomná zmluva nebola uzavretá.

Za podmienok uvedených vyššie je nájomca povinný uzatvoriť podnájomnú zmluvu aj s pozemkovým fondom, ak o to fond požiada.

Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu do 60 dní od podania žiadosti, doterajší prenajímateľ požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa.

Rozhodnutie o vzniku nájomného vzťahu

Rozhodnutie stráca platnosť dňom

 • a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí
 • b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu
 • c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodár­skej pôdy.

Doterajší prenajímateľ, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, k žiadosti priloží

pole, farmár, dôchodca, úsmev, úroda Čítajte aj Kedy môže byť pôda v podnájme
 • a) zoznam poľnohospodárskych pozemkov vrátane názvu katastrálneho územia, ktoré sú v jeho vlastníctve a na ktoré sa vzťahuje výzva
 • b) žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy preukázateľne doručenú nájomcovi,
 • c) zmluvu o nájme a doklad o tom, že zmluvný vzťah sa skončil alebo sa má skončiť,
 • d) návrh na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah.

Okresný úrad určí, či návrh spĺňa podmienky primeranosti. Okresný úrad prerokuje s doterajším prenajímateľom a nájomcom návrh na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah. Na základe výsledkov prerokovania nájomca v lehote 15 dní odo dňa prerokovania predloží nájomné zmluvy na pozemky, na ktorých má vzniknúť podnájomný vzťah.

Okresný úrad vyzve doterajšieho prenajímateľa, aby v primeranej lehote zabezpečil vyčlenenie podnájomného pozemku v teréne a vyhotovenie rozdeľovacieho plánu a predložil ho okresnému úradu spolu s dokladom o úhrade nákladov. Ak doterajší prenajímateľ v ustanovenej lehote nezabezpečí vyčlenenie podnájomného pozemku v teréne alebo nepredloží rozdeľovací plán, okresný úrad konanie zastaví.

Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje

 • a) určenie času platnosti rozhodnutia,
 • b) označenie pozemku, na ktorý vzniká podnájomný vzťah,
 • c) príslušnú sumu nákladov spojených s vyčlenením podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu, ktorú má uhradiť nájomca doterajšiemu prenajímateľovi s lehotou splatnosti 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia,
 • d) najneskoršiu lehotu, do ktorej má nájomca povinnosť vypratať pozemky.

Účastníkom konania je doterajší prenajímateľ a nájomca. Rozhodnutie sa doručuje doterajšiemu prenajímateľovi a nájomcovi do vlastných rúk.

Okresný úrad vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí s rozdeľovacími plánmi.

Podnájomný vzťah je nájomca povinný oznámiť vlastníkovi pozemku, na ktorom vznikol podnájomný vzťah, do 30 dní od jeho vzniku.

Náhradné pozemky

Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov (doterajšie rozhodnutie) nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (doterajší náhradný pozemok), podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do

 • a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,
 • b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
 • c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo
 • d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.
muž, pôda, zem, poľnohospodár Čítajte aj Pôda v nájme? Nesmie chýbať dobrá zmluva

Obsah návrhu

Vlastník, ktorý podal návrh, v ňom uvedie

 • a) názov katastrálneho územia,
 • b) doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
 • c) označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

Prílohy k návrhu

zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu,

čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky.

Rozhodnutie úradu

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah, ak sa preukáže, že

 • a) navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,
 • b) doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť,
 • c) navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch,
 • d) doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

Ak sa nepreukážu vyššie uvedené skutočnosti, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.

Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká navrhovateľovi podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento doterajší náhradný pozemok (hospodáriaci subjekt“), môže v mene tohto vlastníka konať vo veci vydania vyššie uvedeného rozhodnutia. Ak hospodáriaci subjekt podá v mene vlastníka návrh, vstupuje tento vlastník do postavenia navrhovateľa. Prílohou návrhu je aj nájomná zmluva na doterajší náhradný pozemok. Účastníkom konania je hospodáriaci subjekt a vlastník, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

Ak po právoplatnosti rozhodnutia dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah, môže nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká v jeho prospech.

Okresný úrad rozhodne, že nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah, ak nadobúdateľ preukáže, že nadobudol od právneho predchodcu všetky pozemky, za ktoré právnemu predchodcovi vznikol podnájomný vzťah.

Ak doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť len z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ale nadobúdateľ vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá, môže nadobúdateľ podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto nadobúdateľa na čas do

 • a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,
 • b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
 • c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodár­skej pôdy,
 • d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

Obsah rozhodnutia

Nadobúdateľ, ktorý podal návrh, v ňom uvedie

 • a) názov katastrálneho územia,
 • b) údaje právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
 • c) doterajšie rozhodnutie, ktorým bol právnemu predchodcovi nadobúdateľa doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
 • d) označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

Prílohy k návrhu

Prílohou návrhu je:

 • a) zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh a na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu,
 • b) čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky.

Rozhodnutie úradu

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah, ak sa preukáže, že

 • a) na nadobúdateľa, ktorý podal návrh, prevodom alebo prechodom prešlo vlastnícke právo k pozemku právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
 • b) doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ale nadobúdateľ, ktorý podal návrh, vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá,
 • c) nadobúdateľ, ktorý podal návrh, vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh na dotknutých pozemkoch,
 • d) doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

Ak sa nepreukážu vyššie uvedené skutočnosti, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.

Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká nadobúdateľovi, ktorý podal návrh, podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.

Ak po právoplatnosti rozhodnutia dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah, môže nový nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká v jeho prospech.

Okresný úrad rozhodne, že novému nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah, ak nový nadobúdateľ preukáže, že nadobudol od právneho predchodcu všetky pozemky, za ktoré právnemu predchodcovi vznikol podnájomný vzťah.

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #nájomná zmluva #poľnohospodárska pôda #prenájom pôdy #nájomca
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy