Návod, ako vyplniť daňové priznanie v prípade predaja bytu

V prípade, ak ste predali nehnuteľnosť a vznikla vám daňová povinnosť, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Finančná správa ponúka návod, ako ho správne vyplniť.

07.03.2023 08:00
návod, vysvetlenie, žena držiaca ceduľu Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad

Pani Jana Hrubá bola v roku 2022 zamestnaná a jej príjem zo závislej činnosti predstavoval v roku 2022 sumu 17 740 eur. Okrem príjmu zo zamestnania dosiahla aj príjem z predaja bytu obstaraného v roku 2018 kúpou za 55 000 eur. Výdavky, ktoré vynaložila na opravu bytu, predstavovali sumu 2 500 eur. Má 2 vyživované deti, na ktoré si u zamestnávateľa uplatňovala daňový bonus. Jedno dieťa má 19 rokov a je študentom denného štúdia na vysokej škole v SR. Druhé dieťa má 14 rokov. Zamestnávateľ jej priznal a vyplatil daňový bonus na vyživované deti spolu 1 063,02 eura. Pani Hrubá nie je poberateľom starobného dôchodku a uplatňuje v daňovom priznaní poukázanie podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu.

Do daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je p. Hrubá povinná priznať tieto príjmy:

1. príjem zo závislej činnosti na základe potvrdenia od zamestnávateľa 17 740 eur

  • zaplatené odvody do poisťovní spolu 2 377,16 eura
  • z toho poistné na sociálne poistenie 1 667,56 eura
  • poistné na zdravotné poistenie 709,60 eura
  • preddavky na daň zrazené zamestnávateľom 2 918,94 eura

2. príjem z predaja bytu 75 000 eur

  • kúpna cena bytu 55 000 eur
  • výdavky vynaložené na opravu bytu 2 500 eur
prehliadka Čítajte aj Občiansky zákonník: Prenájom nehnuteľnosti

Ako vyplniť daňové priznanie

V daňovom priznaní k dani z príjmov typu B p. Hrubá vyplní tieto riadky:

Strana 1: v riadku 01 vyplní svoje rodné číslo, keďže nemá pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V časti „Druh daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie" a doplní rok „2022“, za ktorý podáva daňové priznanie, ak vyplňuje daňové priznanie v papierovej forme. Ďalej doplní v I. oddiele na riadkoch 04 až 11 podľa predtlače svoje osobné údaje a adresu trvalého pobytu.

V riadkoch 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Strana 2, III. oddiel: v riadku 33 vyplní údaje o vyživovaných deťoch, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, a to meno a priezvisko detí, rodné čísla detí a počet mesiacov uplatnenia daňového bonusu na vyživované deti.

Strana 3, V. oddiel: v riadku 36 uvedie príjem zo zamestnania 17 740 eur. V riadku 37 uvedie úhrn zaplateného povinného poistného na sociálne a zdravotné poistenie v sume 2 377,16 eura. V riadku 38 uvedie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti vo výške 15 362,84 eura.

Strana 7, VIII. oddiel: v riadku 2 v stĺpci „Príjmy“ uvedie príjem z predaja bytu vo výške 75 000 eur. Zároveň v stĺpci „Výdavky“ uvedie sumu výdavkov vynaložených na kúpu predanej nehnuteľnosti a výdavkov vynaložených na opravu nehnuteľnosti, teda sumu výdavkov celkovo 57 500 eur.

Strana 8, pokračovanie VIII. oddielu: v riadku 19 uvedie znovu príjem z predaja bytu vo výške 75 000 eur a výdavky vo výške 57 500 eur.

V riadku 69 prepíše príjem z predaja bytu 75 000 eur a v riadku 70 výdavky prislúchajúce k príjmu z predaja bytu vo výške 57 500 eur. V riadku 71 vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmu z predaja bytu vo výške 17 500 eur.

Strana 8, IX oddiel: v riadku 72 uvedie základ dane z príjmov zo závislej činnosti 15 362,84 eura, v riadku 73 si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 4 579,26 eura. Túto nezdaniteľnú časť základu dane uvedie aj v riadku 77. V riadku 78 uvedie základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, čo predstavuje sumu 10 783,58 eura.

V riadku 80 uvedie súčet základov dane z obidvoch druhov príjmov, teda sumu 28 283,58 eura (10 783,58 + 17 500).

V riadku 81 vypočíta sumu daňovej povinnosti 5 373,88 eura (vypočítaná ako 19 % z 28 283,58 z­aokrúhlená matematicky).

daňové priznanie Čítajte aj Ako podať daňové priznanie? Čo treba zahrnúť do príjmu

Strana 9: v riadku 90 uvedie sumu vypočítanej daňovej povinnosti vo výške 5 373,88 eura.

Strana 10: V riadku 115 uvedie nulu, pretože nemá žiadny základ dane z príjmov z kapitálového majetku.

V riadku 116 uvedie sumu daňovej povinnosti 5 373,88 eura.

V riadku 117 uvedie sumu nároku na daňový bonus na vyživované deti vo výške celkovo 1 063,02 eura.

V riadku 117a uvedie nárok na daňový bonus za I. polrok vo výške 403,02 eura, čo predstavuje na Ingrid sumu 141,42 eura a na Patrika sumu 261,60 eura.

V riadku 117b uvedie nárok na daňový bonus za II. polrok vo výške 660 eur, čo predstavuje na Ingrid sumu 240 eur a na Patrika sumu 420 eur.

V riadku 118 sa uvádza suma daňovej povinnosti znížená o daňový bonus, čo predstavuje 4 310,86 eura.

V riadku 119 uvedie sumu daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom vo výške 1 063,02 eura a v riadku 120 uvedie nulu.

V riadku 124 uvedie sumu vypočítanej daňovej povinnosti 4 310,86 eura.

V riadku 131 uvedie sumu zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 2 918,94 eura.

Strana 11: v riadku 135 uvedie sumu daňovej povinnosti na úhradu, ktorá predstavuje 2 454,94 eura.

Strana 12, XII. oddiel: Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplní v riadku 151 sumu dane na poukázanie neziskovej organizácii, čo predstavuje 86,22 eura (t .j. 2 % z dane uvedenej v riadku 124). Ďalej vyplní v riadku 152 údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktorého si vybrala zo zoznamu prijímateľov, a to IČO prijímateľa a obchodné meno (názov) prijímateľa. Ak podáva daňové priznanie v papierovej forme, je povinná vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 12 aj podpísať.

Ak p. Hrubá súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jej identifikačné údaje, je povinná na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov, teda v políčku vyznačiť „x“.

Strana 13: Uvedie počet príloh 5, z toho 4 sú súčasťou daňového priznania a 5. prílohu tvorí potvrdenie o výške príjmov zo závislej činnosti a zrazených preddavkoch, ktoré vystavil p. Hrubej zamestnávateľ. Potvrdenie o návšteve školy dcéry Ingrid nie je potrebné predkladať, keďže študuje v SR. Ďalej je potrebné vypísať dátum podania daňového priznania a daňové priznanie podávané v papierovej forme podpísať.

Príloha č. 3: V riadku 08 vyplní sumu úhrnu povinného poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov zo závislej činnosti celkovo 2 377,16 eura. V riadku 09 uvedie sumu poistného na sociálne poistenie 1 667,56 eura a v riadku 10 sumu poistného na zdravotné poistenie 709,60 eura. Na prílohe č. 3 uvedie znovu dátum a ak podáva daňové priznanie v papierovej forme, je potrebné prílohu aj podpísať.

Zdroj:Finančná správa

debata chyba
Viac na túto tému: #Finančná správa #nehnuteľnosť #predaj nehnuteľnosti #daňové prizanie