Na čo si dať pozor, aby vám stavebný úrad nevrátil žiadosť o stavebné povolenie

Pri stavbe domu sa bez stavebného povolenia nezaobídete, jednoducho zákon si ho vyžaduje. Stavebník ho musí mať v rukách ešte pred začiatkom stavby domu. Pre stavbu rodinného domu je podľa v súčasnosti platného stavebného zákona možné zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu. Čo musí obsahovať žiadosť o stavebné povolenie, aby vám ho stavebný úrad nevrátil a nepredĺžila sa tak lehota na jeho vydanie?

17.03.2023 08:00
Plány na dom Foto:
Ilustračná foto.
debata

Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a príslušný úrad môže nariadiť odstránenie takejto stavby.

Čo sa uvádza v žiadosti o vydanie stavebného povolenia:

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe doba jej trvania
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom, alebo svojpomocou
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
 • prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu

Čo musíte priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia:

 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy s osemeurovými kolkami – použiteľné na právne úkony)
 • projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou
návod, vysvetlenie, žena držiaca ceduľu Čítajte viac Návod, ako vyplniť daňové priznanie v prípade predaja bytu

Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať:

 • a) sprievodnú správu s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
 • b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:
 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 • c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1¤:¤200 až 1¤:¤500 s vyznačením
 • hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich
 • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia
 • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia
 • ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1¤:¤10 000 alebo 1¤:¤50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby
 • d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb
kúpa bývania, mladý pár, kúpa nehnuteľnosti Čítajte viac Kedy nemusíte platiť daň pri predaji nehnuteľnosti
 • e) stavebné výkresy stavby, ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1¤:¤100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby
 • f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie
 • g) návrh úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovani­a stavby
 • koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby

Ďalšie prílohy:

 • certifikát o spôsobilosti projektanta
 • územné rozhodnutie, ak je potrebné
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (meno stavebného dozoru) ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocou a nemáte stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Ak budete stavať dodávateľsky alebo so stavebnou firmou, môžete meno dozora doložiť až neskôr, po vybratí stavebnej firmy.
 • súhlas vodární, že je možné napojiť dom na vodu a kanalizáciu. Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (čistička sa však vybavuje oveľa náročnejšie, musíte mať aj súhlas ministerstva životného prostredia). K žiadosti o pripojenie domu musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu, zákres vodární o tom, kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť dom na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť musíte priložiť list vlastníctva, elektroinštaláciu domu a situáciu napojenia domu na elektrinu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas plynární, že je možné pripojiť dom na plyn (prikladá sa, ak chcete kúriť plynom).
 • súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol). Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu (ak budete kúriť plynom, list vlastníctva, žiadosť s presne uvedeným, aký kotol budete mať a jeho hodnoty, vybavuje sa do 30 dní).
 • súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda). Potrebujete k nemu list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy s osemeurovými kolkami, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, geometrický plán – ak chcete vyňať len časť pôdy, určenie bonity pôdy. (Vybavuje sa 30 dní).
 • súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon, napríklad na hranici pozemku, alebo chcete mať okná bližšie ako sedem metrov od obytných miestností susedov a podobne.
 • prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody, pamiatkový úrad a pod.).

Lehota na rozhodnutie

v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.

V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o odklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Zdroj: stavebný zákon

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie #žiadosť o stavebné povolenie