Aj pri rekonštrukcii potrebujete povolenia

Vedeli ste, že aj pri rekonštrukcií je nutné mať povolenia?

14.03.2023 12:00
Dom, stavebné povolenie Foto:
Ilustračná foto.
debata

Ohlásenie stavebnému úradu

Ohlásenie stavebnému úradu sa podáva:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe

Čo nepotrebujete ohlasovať stavebnému úradu

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.
návod, vysvetlenie, žena držiaca ceduľu Čítajte viac Návod, ako vyplniť daňové priznanie v prípade predaja bytu

Ako sa ohlasujú stavebné úpravy

 1. Stavebník je povinný uskutočnenie stavby podliehajúcej ohláseniu vopred ohlásiť stavebnému úradu.
 2. Ohlásenie stavebnému úradu musí mať písomnú formu.
 3. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že predmetnú úpravu môže stavebník vykonať až na základe stavebného povolenia. V takomto prípade musí stavebník podať na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie doplnené o všetky potrebné súčasti a prílohy.
 4. Stavebný úrad po odovzdaní ohlásenia písomne oznámi stavebníkovi, že proti uskutočneniu stavebných úprav alebo zhotovenia drobnej stavby nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres.
 5. Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia príslušných úradov a inštitúcií štátnej správy, ktoré môžu byť vyžadované na základe osobitných predpisov. Stavebný úrad by na to v oznámení stavebníka mal upozorniť. Povinný je ho takisto upozorniť na skutočnosť, že pri uskutočňovaní a užívaní stavby má povinnosť dodržiavať príslušné slovenské technické normy.
 6. Stavebník musí vykonať ohlásené úpravy alebo udržiavacie práce do dvoch rokov od dňa písomného doručenia úradu stavebníkovi o povolení ich uskutočnenia. Stavebný úrad však pri prihliadnutí na niektoré skutočnosti môže určiť aj inak.

Ohlásenie stavebných úprava musí obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
 • údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo stavebné udržiavacie práce uskutočniť
 • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý opis

K ohláseniu treba pripojiť:

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo – uvedený dokument z registrov už stavebník, resp. navrhovateľ vo fyzickej podobe dokladovať nemusí. O fyzické doloženie dokladu ho však môže príslušný úrad požiadať v prípade, ak by pre technické dôvody nebolo možné doklad z registra získať a hrozilo by, že úrad by preto nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vybavenie veci
 • písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce uskutočňuje nájomca
 • stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
 2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Ako napísať ohlásenie stavebnému úradu

 • Adresát: uvedie sa adresa príslušného stavebného úradu
 • Vec: Ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
 • Meno a adresa navrhovateľa:
 • Meno a priezvisko (názov): …
 • Adresa (sídlo): …
 • Dátum narodenia (IČO): …
 • Telefón:..
 • E-mail:…
 • Názov (označenie) stavby: …
 • Obec…ulica a číslo … parcelné číslo… katastrálne územie …
 • Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia: …

K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k jestvujúcej stavbe má stavebník:

 • vlastnícke právo
 • iné právo (uviesť aké) …
Pracovníčka úradu s manželmi Čítajte viac Potrebujete si vybaviť stavebné povolenie? Ako dlho bude trvať jeho vydanie...

Spôsob realizácie stavebných úprav

Svojpomocne:

 • stavebný dozor (meno a priezvisko): …
 • bydlisko: …

Dodávateľsky:

 • zhotoviteľ (názov ): …
 • sídlo: …
 • Mená a adresy účastníkov stavebného konania: …
 • Náklady stavby: …
 • Predpokladaný dátum trvania stavebných úprav: …
 • Druh, rozsah a účel uskutočnenia stavebných úprav:
 • V… dňa: … * podpis navrhovateľa

Stavebné povolenie potrebujete:

 • pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
 • na stavebné úpravy, najmä búracie práce pri ktorých sa mení vzhľad, priestorové usporiadanie bytu, spôsob užívania, zásahom do nosných konštrukcií. V tomto prípade potrebujete aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov dome s danou prerábkou. Ďalšou dôležitou vecou je stanovisko statika formou statického posudku, ktorý posúdi, či sú stavebné úpravy možné a či neohrozia statiku domu ani ľudí v bytovom dome.

Ako napísať žiadosť o stavebné povolenie pri rekonštrukcii

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca):

 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): .....
 • kontakt (tel. č., e-mail): …
 • Stavebný úrad
 • adresa

Vec:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (bytu) v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
 • môže ísť o tieto údaje
 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: … tel.: … e-mail: …
 • splnomocnená organizácia/osoba
 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: … tel.: … e-mail: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­..
 • údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť/parcelné číslo pozemku, na ktorej je stavba postavená
 • názov stavby: …
 • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis…
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: … tel. … e-mail: …
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou, alebo dodávateľsky …

Dodávateľsky:

 • meno (názov): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: … tel.: … e-mail: …
 • svojpomocne, pod odborným vedením:
 • meno (názov): .....
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: ......

Prílohy k žiadosti:

Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom bytu – uvedený dokument z registrov už stavebník, resp. navrhovateľ, vo fyzickej podobe dokladovať nemusí.

O fyzické doloženie dokladu ho však môže príslušný úrad požiadať v prípade, ak by pre technické dôvody nebolo možné doklad z registra získať a hrozilo by, že úrad by preto nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vybavenie veci.

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou vo dvoch vyhotoveniach – statika; technickú správu (časť statiky) doplniť o vyjadrenie, že predmetná stavebná úprava neohrozí stabilitu a tuhosť celého bytového domu vzhľadom na všetky už zrealizované stavebné úpravy v celom bytovom dome a vzhľadom na stavebné úpravy v schvaľovacom procese.

Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Ak ide o stavebnú úpravu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavebných prác.

Ďalšie prílohy môžu byť:

 1. doklad o zaplatení správneho poplatku
 2. splnomocnenie na zastupovanie v stavebnom konaní (ak žiadosť podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu)
 3. zápis z hlasovania zo schôdze vlastníkov bytových a nebytových priestorov o stavebnej úprave s jej presným popisom v súlade s § 14 ods. (2) alebo § 14 ods. (6) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (spolu s podpismi vlastníkov, podpismi overovateľov a so záverom, že hlasovanie prebehlo a bolo schválené v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. – overená kópia)
 4. fotokópia právoplatného územného rozhodnutia
 5. fotokópia právoplatného stavebného povolenia

Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie, resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky.

Zdroj: stavebné úrady
debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie