Vedeli ste, že stavebné povolenie po 2 rokoch stráca platnosť?

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané. To neplatí, ak po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene v posudzovaní navrhovanej činnosti.

21.03.2023 08:00
mladí ľudia Foto:
Ilustračná foto.
debata

Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí

 • umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,
 • ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,
 • dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • lehotu na dokončenie stavby,
 • plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
 • stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
 • použitie vhodných stavebných výrobkov
 • povinnosť oznámiť začatie stavby.
Pracovníčka úradu s manželmi Čítajte viac Potrebujete si vybaviť stavebné povolenie? Ako dlho bude trvať jeho vydanie...

ďalej sa určí:

 • predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby,
 • oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 • predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov,
 • podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,
 • vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,
 • podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe
 • spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby,
 • oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konaní
 • úľavy na vytýčenie stavby
 • požiadavky na označenie stavby na stavenisku.

Čo treba vedieť

Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie