BSM má prísne pravidlá, čo vlastní manžel, nemusí byť aj vaše

Majetok manželov zvyčajne patrí do takzvaného bezpodielového spoluvlastníctva (BSM). Aj to však možno podľa potreby upravovať a chrániť tak majetok. Kedy sa oplatí BSM zúžiť, kedy, naopak, rozšíriť, vysvetľuje advokátka Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH advocates.

13.04.2023 07:00
Manželia Foto:
Ilustračná foto.
debata

To, čo patrí do BSM a ako s ním možno nakladať, upravuje Občiansky zákonník. Od zákonnej úpravy režimu BSM je možné sa odchýliť, a to na základe dohody uzavretej medzi manželmi, ktorou môžu rozšíriť alebo zúžiť rozsah BSM.

Zákon tiež umožňuje manželom vyhradiť si vznik BSM až ku dňu zániku manželstva. Takéto dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice pod sankciou absolútnej neplatnosti.

Platnosť takejto dohody podmieňuje splnenie týchto predpokladov: ide o dohodu uzatvorenú medzi manželmi, počas trvania manželstva (teda nie pred manželstvom), uzatvára sa do budúcnosti a je vo forme notárskej zápisnice.

Rozšírením rozsahu BSM môžu manželia dosiahnuť to, že veci, ktoré by inak podľa zákonnej úpravy do BSM nepatrili, budú po uzavretí dohody o rozšírení BSM do BSM patriť.

byt, bytový dom, nehnuteľnosť, Čítajte viac Predaj bytu: Kto má povinnosť podať daňové priznanie

Zaradia sa tam tak napríklad veci získané dedičstvom, darom, slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov či veci nadobudnuté za výlučné prostriedky jedného z manželov.

Takto možno napríklad do BSM zahrnúť veci, ktoré patria len jednému z manželov, lebo ich nadobudol darom alebo v rámci dedičstva. Urobiť tak možno uzavretím dohody o rozšírení BSM vo forme notárskej zápisnice.

Platí totiž, že veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva dedičstvom, do BSM nepatria.

Zdedené veci nadobúda manžel, ktorý je dedičom po poručiteľovi, do svojho výlučného vlastníctva. Ak by rovnakú vec zdedili obaja manželia spoločne, napríklad závetom, bola by táto vec predmetom podielového spoluvlastníctva a nie predmetom BSM.

To znamená, že sa určí miera ich účasti na právach a povinnostiach k zdedenej veci a bude vyjadrená v číselných podieloch.

V prípade darovania sa vždy sleduje úmysel darcu. Najčastejším príkladom sú najmä svadobné dary, pri ktorých býva zvykom, že úmyslom darcu je obdarovať obidvoch manželov.

Plány na dom Čítajte viac Na čo si dať pozor, aby vám stavebný úrad nevrátil žiadosť o stavebné povolenie

To znamená, že všetky takéto dary budú mať manželia v podielovom vlastníctve, nie v BSM. Pri dokazovaní úmyslu darcu pritom nie je rozhodujúce, či bude dar slúžiť len jednému z nich, alebo obom.

Inou situáciou je darovanie medzi manželmi. Tu však platí, že manžel môže obdarovať toho druhého len takým darom, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve. Vec, ktorá patrí do BSM, nemôže byť použitá ako dar.

Druhou možnosťou je zúženie BSM. Týmto môžu manželia dosiahnuť to, že veci, ktoré by inak podľa zákonnej úpravy spadali do ich BSM, budú po uzavretí dohody o zúžení BSM z ich BSM vylúčené a budú patriť v zmysle dohody manželov do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.

Vyňatím veci z BSM sa majetok stáva predmetom voľnej dispozície jedného z manželov. Iným právnym úkonom nemôžu manželia svoje majetkové vzťahy platne upraviť ani vylúčiť nadobudnutie vecí do svojho bezpodielového spoluvlastníctva, ak doň podľa zákonnej úpravy patria.

Pokiaľ sa zmeny týkajú nehnuteľnosti, vyžaduje sa okrem písomnej formy na nadobudnutie účinnosti vklad do katastra nehnuteľností.

Vo všeobecnosti je možné, aby počas trvania manželstva nadobudol určitú vec iba jeden z manželov do svojho individuálneho vlastníctva a vec sa tak nestala súčasťou BSM.

Nakreslený dom Čítajte viac Potrebujete stavebné povolenie? Tu je prehľad poplatkov

Je to tak v prípade, ak manželia uzatvorili dohodu o zúžení BSM vo forme notárskej zápisnice. Podľa ustálenej praxe je však takéto zúženie možné len vo vzťahu k veciam, ktoré by sa predmetom BSM mali stať až v budúcnosti (po uzavretí takejto dohody) a nemôže zahŕňať majetok, ktorý bol už nadobudnutý pred jej uzavretím.

Takouto dohodou teda nie je možné meniť vlastníctvo už raz nadobudnuté. Zúženie BSM sa robí formou notárskej zápisnice.

To znamená, že manželia by mali vzájomne vedieť komunikovať a vedieť sa dohodnúť. Zúžiť BSM sa nedá v prípade, že jeden z manželov nesúhlasí. Proces je vecou dohody, notársku zápisnicu podpisujú obaja.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pravidlá #BSM