Patrí auto používané v rámci podnikania obom manželom? Môžu ho obaja používať aj súkromne?

Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ bolo auto nadobudnuté za trvania manželstva a zo spoločných prostriedkov, hoci aj len z časti týchto prostriedkov, bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

26.04.2023 12:00
Advokát Foto:
Ilustračné foto.
debata

Patria veci nadobudnuté v rámci podnikania jedným z manželov do BSM? Napríklad auto alebo nehnuteľnosť.

Pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) má podnikanie manžela významný ekonomický dosah nielen ako jeho zdroj, ale ovplyvňuje tiež jeho rozsah: veci slúžiace výkonu povolania resp. podnikania manžela sú jeho oddeleným majetkom a tiež neúspešné podnikanie môže mať vplyv na rozsah BSM. Podľa § 147 Občianskeho zákonníka (OZ) pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto tiež § 148a ods. l OZ vyžaduje súhlas druhého manžela k prvému použitiu spoločného majetku podnikateľom na podnikanie. Pri všetkých príjmoch manželov platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM až vtedy, keď ho oprávnený manžel prevezme. Okrem mzdy patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj príjmy z podnikania a zisky dosiahnuté v rámci podnikania. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ bolo auto nadobudnuté za trvania manželstva a zo spoločných prostriedkov, hoci aj len z časti týchto prostriedkov, bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Iným prípadom je vozidlo nadobudnuté len jedným z manželov ešte pred uzavretím manželstva. Vtedy sa nestane predmetom BSM a bude vo výlučnom vlastníctve toho, kto ho nadobudol. V prípade, že manžel alebo manželka získa auto počas trvania manželstva na základe dedičského konania alebo darom, ani vtedy nebude patriť do ich bezpodielového spoluvlastníctva, keďže dary a veci získané dedením zákon z BSM vylučuje. Ďalej môže ísť o prípad, keď auto nadobudli manželia zo spoločných prostriedkov počas trvania manželstva, ale slúži iba jednému z nich, a to na účely výkonu povolania. Ani v tomto prípade ho nebude možné do BSM zaradiť.

Manželia Čítajte viac BSM má prísne pravidlá, čo vlastní manžel, nemusí byť aj vaše

Odporúča sa pred začiatkom podnikania zrušiť BSM?

Áno, v prípade ak druhý manžel – nepodnikateľ chce zabrániť prípadnému negatívnemu vplyvu neúspešného podnikania na spoločný majetok (teda prípadnej exekúcii majetku v BSM), odporúčame zrušiť. Práve podnikanie je jedným z najčastejších dôvodov zrušenia. Ak napríklad manžel začne podnikať a ručí za podnikanie celým svojím (a teda aj manželkiným) majetkom, ohrozuje aj vlastníctvo manželky. Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželia zrušia, dôsledky budú akéto: ak sa napríklad manžel rozhodne niečo kúpiť, napríklad nehnuteľnosť, tak je len jeho (v jeho výlučnom vlastníctve) alebo sa môže s manželkou dohodnúť, že ju kúpia na polovicu, či v inom pomere (nehnuteľnosť tak nebude v BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve). Občiansky zákonník osobitne upravuje možnosť zrušenia BSM v prípade, že (aspoň) jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Občiansky zákonník „vychádza z toho, že pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má podnikanie manžela významný ekonomický dosah nielen ako jeho zdroj, ale ovplyvňuje tiež jeho rozsah: veci slúžiace na výkon povolania, resp. podnikanie manžela sú jeho oddeleným majetkom a tiež neúspešné podnikanie môže mať vplyv na rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.“ Podľa ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka súd „na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.“ Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V prípade, že oprávnením na podnikateľskú činnosť disponujú obaja manželia, aktívne legitimovaným je ktorýkoľvek z nich. Vo vzťahu k manželovi ako osobe zapísanej v obchodnom registri je potrebné uviesť, že podmienka na zrušenie BSM nie je splnená, pokiaľ osobou zapísanou v obchodnom registri nie je priamo manžel, ale iná osoba, napr. právnická osoba, ktorej je manžel spoločníkom alebo štatutárom, pretože v takomto prípade nie je držiteľom oprávnenia. Nestačí, ak je manžel spoločníkom alebo štatutárom. Rozhoduje stav v čase rozhodnutia.

Ako je to s dlhmi pri podnikaní? Zodpovedá za ne aj manžel, ktorý nepodniká a môže byť na ich uhradenie použitý majetok v BSM?

Podnikateľská aktivita (napr. prevádzkovanie živnosti) jedného z manželov môže mať na spoločný majetok v BSM značný vplyv. Je to z dôvodu, že podnikanie ako také predstavuje potenciálne riziko ohľadne zadlženia sa nielen toho z manželov, ktorý podniká, ale aj druhého z manželského páru – nepodnikateľa. To znamená, že podnikateľská činnosť jedného z manželov môže negatívne postihnúť druhého z manželov, ktorý nemá žiadne podnikateľské oprávnenie. Pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) má podnikanie manžela významný ekonomický dosah nielen ako jeho zdroj, ale ovplyvňuje tiež jeho rozsah: veci slúžiace výkonu povolania resp. podnikania manžela sú jeho oddeleným majetkom a tiež neúspešné podnikanie môže mať vplyv na rozsah BSM. Podľa § 147 OZ pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto OZ poskytuje ochranu nepodnikajúcemu manželovi, jednak vyžaduje súhlas druhého manžela k prvému použitiu spoločného majetku podnikateľom na podnikanie a jednak tým, že manžel/-ka – nepodnikateľ/-ka môže na súd podať návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania manžela/-ky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #BSM #dedenie majetku v BSM