Ako sa prenajíma poľnohospodársky pozemok? Bez dobrej nájomnej zmluvy to nejde, inak môžete prísť o nájomné

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, ak zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov neustanovuje inak. Dôležité je ich dodržať, inak môžete prísť o nájomné aj o pôdu.Rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku.

23.04.2023 07:00
farmár, farma, pôda, poľnohospodár Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Čo je poľnohospodársky pozemok

Pozemok na poľnohospodárske účely je podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je

a) poľnohospodárskou pôdou

b) evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely alebo

c) iný pozemok prenechaný na poľnohospodár­ske účely

Výška nájomného

Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku sa na účely zákona o nájme pôdy rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Mali by ste vedieť:

Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky.

Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.

Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.

Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

Výpoveď zmluvy

Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.

muž, pôda, nájom, poľnohospodár Čítajte viac Prenajímate pôdu a neplatí vám nájomca nájomné? Ako môžete zrušiť nájomnú zmluvu

Koľko sa platí za nájom pôdy? Ako sa určuje obvyklá výška nájomného?

Zatiaľ je známa len obvyklá výška nájmu za rok 20121, údaje za rok 2022 ministerstvo pôdohospodárstva zverejní.

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, … postupom podľa § 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 a podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 172/2018 Z.z.

Aká je priemerná výška nájomného poľnohospodár­skej pôdy

V spolupráci s okresnými úradmi zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva priemerné výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Údaje o obvyklej výške nájomného sú zverejnené podľa jednotlivých katastrálnych ú­zemí.

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov stanovila pre nájomcov povinnosť, podľa ktorej sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru. Údaje a informácie z tejto evidencie boli povinní poskytnúť okresnému úradu do 31. januára. Údaje z formulárov sú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného za predošlý rok pre každé katastrálne územie v SR, ktorá sa vypočítala ako priemerná výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku pre každé katastrálne územie osobitne. Obvyklá výška nájomného sa zverejňuje každoročne.

Zverejnenie obvyklého nájomného chráni majiteľov poľnohospodárskej pôdy pred neprimerane nízkymi cenami a tiež poskytuje nájomcom odrazový mostík pre stanovenie ceny nájmu. Všetky nové návrhy zmlúv už musia obsahovať cenu, ktorá je minimálne na úrovni obvyklej výšky nájomného platnej pre dané katastrálne územie. Ak nájomca navrhne nižšiu cenu ako obvyklú, vlastník môže takúto cenu odmietnuť. Odporúča sa všetkým majiteľom pozemkov, aby si pred uzavretím každej novej zmluvy skontrolovali obvyklé nájomné, ktoré je zverejnené na stránke ministerstva pôdohospodárstva.

Má nájomca právo pôdu ďalej prenajať?

Ak nájomca užíva pozemky, kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť a pozemky sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s vlastníkom uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté podľa tohto zákona, a to v primeranej výmere a bonite. Kópiu žiadosti doterajší prenajímateľ súčasne doručí na vedomie okresnému úradu na úsek pozemkových úprav. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastní doterajší prenajímateľ, za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve.

Nájomca je povinný uzatvoriť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu podľa za podmienok a na čas, na ktorý má pozemky prenajaté od ich vlastníka alebo správcu, pričom prednostne uzatvorí podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté od fondu. Doterajší prenajímateľ takéto pozemky môže dať do užívania inej osobe. Súčasťou podnájomnej zmluvy je rozdeľovací plán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Podnájomnú zmluvu za účelom jej zápisu do evidencie podnájomných zmlúv doručí doterajší prenajímateľ okresnému úradu v lehote do 30 dní od jej účinnosti.

Doterajší prenajímateľ začne užívať pozemky po zbere úrody, ak sa nájomca s doterajším prenajímateľom nedohodnú inak.

Náklady spojené s vyčlenením podnájomného pozemku v teréne a vyhotovením rozdeľovacieho plánu znášajú nájomca a doterajší prenajímateľ rovnakým dielom.

Doterajší prenajímateľ je povinný uhradiť nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, ak bola táto vopred zaplatená aj za obdobie, v ktorom už bola účinná podnájomná zmluva, a to do 30 dní od preukázateľne doloženej výzvy na zaplatenie. Ak doterajší prenajímateľ neuhradí nájomcovi ním zaplatenú daň z pozemkov, má sa za to, že podnájomná zmluva nebola uzavretá.

Za podmienok uvedených v zákone o nájme pozemkov v paragrafoch 1 až je nájomca povinný uzatvoriť podnájomnú zmluvu aj so Slovenským pozemkovým fondom, ak o to fond požiada, z dôvodu vytvorenia racionálnych podmienok užívania pozemkov, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá.

Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu do 60 dní od podania žiadosti, doterajší prenajímateľ požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa.

Doterajší prenajímateľ, ktorý požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, k žiadosti priloží

 1. zoznam poľnohospodárskych pozemkov vrátane názvu katastrálneho územia, ktoré sú v jeho vlastníctve
 2. žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy, preukázateľne doručenú nájomcovi, zmluvu o nájme a doklad o tom, že zmluvný vzťah sa skončil alebo sa má skončiť, písomný súhlas, ak doterajší prenajímateľ nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na pozemku, návrh na umiestnenie pozemku, na ktorý má vzniknúť podnájomný vzťah.
farmári, pôda, mladí ľudia Čítajte viac Aké pravidlá platia pri nájme pozemku? Čo robiť, aby nájomca neťahal za kratší koniec

Nájom pôdy a mladí poľnohospodári

 • Ak ide o pozemky, s ktorými fond nakladá podľa osobitného predpisu, má ich nájomca, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy, prednostné právo na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov za nájomné v obvyklej výške.
 • Prednostné právo na nájom pozemkov nevzniká k pozemkom, o ktorých nájom prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku,1 kto­rý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha.
 • Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v nájme.
 • Ak fond postupuje podľa vyššie uvedeného, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere
 1. 101 až 500 ha najviac o 4 %
 2. 501 až 700 ha najviac o 7 %
 3. 701 až 1 500 ha najviac o 9 %
 4. 1 501 ha a viac najviac o 12 %.
 • Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu dať do podnájmu.
 • Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu vykonáva aj doterajší nájomca, fond nepoužije postup podľa vyššie uvedeného a nezníži výmeru. Fond doterajšiemu nájomcovi nezníži výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacročného záväzku.
 • Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, prestane spĺňať podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy, poruší povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruší ustanovenia tohto zákona, fond od nájomnej zmluvy odstúpi.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #prenajímateľ #prenájom pôdy #nájom pôdy