Potrebujete právnu pomoc? Čím skôr advokáta oslovíte, tým rýchlejšie vám pomôže a nemusí byť ani drahý

Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere, preto sa netreba báť v prípade problémov sa naňho obrátiť.

15.05.2023 06:00
Advokát Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Neexistuje žiaden spôsob, ako určiť presný čas, kedy by mal klient požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby.

V zásade ale platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov.

Včasná konzultácia, prípadne zastúpenie vám môžu zabezpečiť zníženie konečných nákladov za poskytnuté služby, ako aj priblížiť alternatívne možnosti riešenia vášho problému, ktoré v neskorších štádiách konania sa už nemusia dať využiť.

Ľudia by preto nemali váhať a mali by kontaktovať advokáta bezodkladne vždy, keď sú konfrontovaní s akýmkoľvek problémom, prípadne si nie sú istí, ako majú ďalej postupovať. Týmto spôsobom sa často podarí problému predísť alebo aspoň zabrániť premlčaniu.

Advokát vám môže pomôcť tak v prípade sporového konania, ako aj v prípade nesporového konania. Obrátiť sa naňho treba najmä pred dôležitým rozhodnutím a ak si nie ste istí právnym postavením.

Zastúpi vás pred orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, v obhajobe v trestnom konaní, poskytne právnu radu, zastúpi v súdnom a mimosúdnom riešení sporov, spíše listiny o právnych úkonoch, obrátiť sa môžete naňho pri správe majetku klientov, ale aj ak potrebujete právne rozbory.

Výhodou využitia služieb advokáta je jeho právna a disciplinárna zodpovednosť za správne poskytnutú právnu službu, ktorá je povinne poistená pre prípad spôsobenej škody.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie, ako aj o osobných údajoch chránených osobitným zákonom.

Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, trvá aj po skončení zastúpenia.

Porušenie povinnosti mlčanlivosti by bolo porušením zákona a pre advokáta by zakladalo zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj disciplinárnu zodpovednosť.

Advokátovi sa môžete zveriť so všetkými okolnosťami vášho prípadu, čo je aj dôležité pre správne právne posúdenie predmetného problému.

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi.

Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času.

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena.

Každý advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie a pochybenie sa takmer vždy odrazí aj na profesionálnej povesti advokáta.

V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný mať uzatvorené poistenie svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #advokát #advokátska pomoc