Poradňa: Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti? Môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť? Môžem ako uchádzač o zamestnanie pracovať? Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

16.05.2023 06:00
práca, otázniky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Chcem byť zaradený do evidencie záujemcov o zamestnanie. Ako mám postupovať?

Ak sa rozhodnete, že chcete byť zaradený do evidencie záujemcov o zamestnanie, nemusíte absolvovať viaceré administratívne úkony spojené so zaradením do evidencie. Výhodou evidencie je, že záujemca o zamestnanie môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania osobne, e-mailom alebo poštou na ktoromkoľvek úrade práce bez ohľadu na trvalý pobyt alebo aj na viac úradoch súčasne.

Okrem informácií o trhu práce a voľných pracovných miestach môže záujemca o zamestnanie využiť možnosť zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce v profesii, ktorá mu umožní uplatniť sa v zamestnaní. Podmienky zaradenia na vzdelávanie sú individuálne a je potrebné poradiť sa so zamestnancom úradu.

Záujemca o zamestnanie môže navštíviť informačno-poradenské stredisko, kde si môže samoobslužným spôsobom alebo za pomoci odborného zamestnanca vyhľadávať informácie o voľných pracovných miestach, o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce a o zamestnávateľoch. V informačno-poradenskom stredisku si môže napísať doklady potrebné na prijatie do zamestnanie: žiadosť, životopis, motivačný list.

Môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (do konca júna je to suma 234,42 eura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý mesiac.

Momentálne som na rodičovskej dovolenke a pracovný pomer mi stále trvá. Syn má rok a 4 mesiace. Od mája 2021 som išla na péenku z dôvodu tehotenstva, v decembri 2021 som nastúpila na materskú dovolenku, v januári 2022 sa mi narodil syn. Po pol roku materskej dovolenky som prešla na rodičovský príspevok. Dňom ukončenia rodičovského príspevku pravdepodobne ukončím pracovný pomer, pretože som sa presťahovala do iného mesta, takže do mojej práce sa nie je možné vrátiť. Môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti? Budem mať na ňu nárok? A z čoho by sa mi vypočítavala?

Nárok na dávku v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy si môže uplatniť každý, kto je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Splnenie podmienok vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti následne skúma pobočka Sociálnej poisťovne v zmysle zákona o sociálnom poistení. Okrem zaradenia do evidencie nezamestnaných musí byť splnená aj podmienka doby poistenia v nezamestnanosti v rozsahu najmenej dvoch rokov, t. j. 730 dní, v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ale za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia (štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Ak sa po ukončení pracovného pomeru a rodičovskej dovolenky zaradíte do evidencie na úrade práce, tak vám nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, keďže získate minimálne 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 4 rokoch pred zaradením sa na úrade práce.

Výška dávky v nezamestnanosti sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia, ktoré je spravidla dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ak ukončíte pracovný pomer dňom skončenia rodičovskej dovolenky a nemali by ste v rozhodujúcom období vymeriavací základ zo zamestnania, z ktorého by sa vám mohla dávka vypočítať ( v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie by sa nachádzala len doba rodičovskej dovolenky), dávka v nezamestnanosti by sa vypočítala z hrubých príjmov, ktoré ste dosahovali dva roky pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

rodičia, dieťa, rodina, matka, otec, bábätko Čítajte viac Ošetrovné: len pri celodennej starostlivosti a maximálne 14 dní. Kedy ho dostanete až za 90 dní?

Som nezamestnaná už rok, prácu si neviem nájsť. Som vdova, mám 52 rokov, čo mám robiť? Nemám nárok na nejakú pomoc?

Pokiaľ váš príjem nedosahuje životné minimum a neviete, nemôžete si prácou, majetkom a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, je možné takejto osobe poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje do súm životného minima, ale určuje sa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Životné minimum je spoločensky uznávaná minimálna hranica fyzickej osoby, resp. domácnosti, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Porovnanie príjmu občana so sumou životného minima slúži len na posúdenie statusu občana, či je, alebo nie je v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov. Čo sa týka uplatnenia zákonných nárokov, pokiaľ ste vdovou, jedným z vašich zákonných nárokov je vdovský dôchodok. Pokiaľ ho máte priznaný (a ak nemáte, musíte si nárok uplatniť), výška vdovského dôchodku sa započíta do príjmu, a to vo výške 75 %.

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi nárok je možné požiadať aj o jednorazovú dávku. Túto dávku poskytuje obec/mestská časť a formu poskytnutia jednorazovej dávky určuje obec/mestská časť a táto môže byť poskytnutá nielen peňažnou, ale aj vecnou formou.

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa ale rozhodne, že chce byť na úrade evidovaný, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie: osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade práce, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie).

Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak tak urobíte po uplynutí siedmich dní, budete zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky za posledné 4 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na výplatu: nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni.

muž, dôchodca, krabica, práca, nezamestnanosť Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti. Kto a kedy má na ňu nárok

Zdroj: upsvar.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dávky v nezamestnanosti #dávky od štátu