Máte nárok na predĺžený rodičovský príspevok? Možno ste sa tešili predčasne, nie všetci rodičia trojročných detí ho dostanú

Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môžu poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023.

07.06.2023 12:39
matka, dieťa Foto:
Ilustračné foto
debata

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre rodičov najčastejšie otázky a odpovede s čím sa najčastejšie stretávajú v praxi.

Komu je rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do materskej školy určený?

Pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Ako sa dozviem, ktorá materská škola je spádová?

Zriaďovateľ materských škôl si určuje spádovosť jednotlivých materských škôl podľa rozloženia obce. Spádovosť je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. Každému dieťaťu prináleží podľa jeho trvalého pobytu len jedna spádová materská škola.

deti, škôlka, predškoláci, dieťa, materská , škola Čítajte viac Ak sa vaše dieťa nedostane do štátnej škôlky, budete naň dostávať príspevok

Čo ak sa v obci nenachádza materská škola?

V prípade, ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

Kedy dieťa začína plniť povinné predprimárne vzdelávanie?

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od akého veku sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie?

Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od 3 rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od 2 rokov veku. Starostlivosť o deti do 3 rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne alebo prostredníctvom zariadenia.

Aké rozhodnutie k nároku na rodičovský príspevok potrebujem?

Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje predložiť len rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši 3 roky veku.

Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. Jeho platnosť je na školský rok.

Ako si môžem uplatniť nárok na rodičovský príspevok?

Nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Nie je možné pokračovať v poskytovaní rodičovského príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok.

opatrovateľka, invalid, vozík, vozíčkár Čítajte viac Príspevok na opatrovanie sa od júla zvýši. O koľko viac dostanú tí, čo sú v dôchodku? Pozrite si nové sumy

Odkedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok – tak ako sa aj prijímajú deti do materských škôl, teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Príklad: Rodič v mesiaci máj 2023 požiada o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostane negatívne rozhodnutie, že dieťa nie je prijaté na školský rok 2023/2024. Môže si následne požiadať o rodičovský príspevok a tento sa mu začne poskytovať od 1. septembra 2023. Rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas celého školského roku 2023/2024, to znamená do 31. augusta 2024 za podmienky, že dieťa neumiestni do inej štátnej materskej školy. Následne, ak sa rodičovi opätovne nepodarí dieťa umiestniť v spádovej materskej škole ani v ďalšom školskom roku, je povinný rozhodnutie o neprijatí na ďalší školský rok predložiť do konca augusta 2024. Ak tak neurobí, rodičovský príspevok mu bude odňatý.

Kedy stratím nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovský príspevok však môže byť odňatý aj v prípade, ak sa rodič nepreukáže na konci školského roka novým negatívnym rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok.

Mám povinnosť oznámiť, že moje dieťa bolo prijaté do inej štátnej materskej školy?

Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

Môžem poberať popri rodičovskom príspevku aj iné dávky?

  • Materské – NIE
  • Rodičovský príspevok na mladšie dieťa – NIE
  • Príspevok na starostlivosť – NIE
  • Ošetrovné – ÁNO
  • Dávku v nezamestnanosti – NIE
  • Tehotenské – ÁNO
  • Pomoc v hmotnej núdzi – ÁNO (rodičovský príspevok sa však považuje za príjem v plnej výške)
  • Invalidný dôchodok – ÁNO

Príklady z praxe

Môjmu dieťaťu „zle“ vychádzajú roky. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v decembri 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa k 31. augustu 2023 nemá 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevezmú z dôvodu veku (k 1. septembru 2023 má dieťa stále len 2 roky). Nárok na rodičovský príspevok rodičovi nevznikne. Do decembra 2023 sa mu bude poskytovať klasický rodičovský príspevok. Takýto rodič dieťaťa, ktorému „zle“ vychádzajú roky, pôjde na riadny zápis až v máji 2024 a ak následne na základe tohto zápisu dieťa do spádovej materskej školy neprijmú, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok od septembra 2024. V období od januára 2024 do septembra 2024 rodičovi nebude vyplácaný predĺžený rodičovský príspevok.

Dieťa sa narodilo v októbri 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v mesiaci máj 2022. Dieťa však k 31. augustu 2022 nedovŕšilo 3 roky veku, a preto nebolo na školský rok 2022/2023 prijaté z dôvodu veku (k 1. septembru 2022 malo stále len 2 roky). Takémuto rodičovi nevznikne nárok na rodičovský príspevok od mája 2023 do augusta 2023. Dieťa pôjde na riadny zápis do spádovej materskej školy ako trojročné až v máji 2023. Ak na základe tohto zápisu nebude prijaté do spádovej materskej školy, vznikne rodičovi nárok na rodičovský príspevok od 1. septembra 2023.

Moje dieťa malo 3 roky už minulý rok a do spádovej materskej školy ho nevzali. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v apríli 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v máji 2022. Dieťa v apríli 2022 dovŕšilo 3 roky. Do spádovej materskej školy ho nevzali. Rodič si môže požiadať o rodičovský príspevok od mája 2023 a bude mu poskytovaný do augusta 2023. Ak sa následne preukáže, že dieťa opäť nevzali do spádovej materskej školy rozhodnutím z júna 2023 na školský rok 2023/2024, bude sa v poskytovaní rodičovského príspevku pokračovať.

Moje dieťa sa narodilo v lete. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v auguste 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa v auguste 2023 dovŕši 3 roky. Do spádovej materskej školy ho neprijmú z dôvodu nedostatočných kapacít. Od 1. septembra 2023 rodičovi vznikne nárok na rodičovský príspevok.

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #škôlka