Mešká kataster s rozhodnutím a stále nemáte list vlastníctva? Sťažujte sa

Úrady nie vždy dodržujú zákonné lehoty na vydanie nejakého rozhodnutia. Aké máte možnosti? Začnite tým, že podáte sťažnosť na základe zákona o sťažnostiach.

09.07.2023 07:40
žena, únava, stres, frustrácia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo sa rieši sťažnosťou: Podaním sťažnosti sa možno domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa daná osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy – v tomto prípade katastra – alebo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Obsah sťažnosti

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu sa považuje za písomnú, ak ju sťažovateľ do piatich dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

kataster, nehnuteľnosť, vlastníctvo, právnik, manželia Čítajte viac Potrebujete rýchlo list vlastníctva? Kedy vám kataster zamietne návrh na vklad a vy budete čakať ďalšie týždne na jeho vydanie??

Oznámenie o výsledku

  • sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená.
  • oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa zákona o sťažnostiach.
  • ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich.

Orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak

a) neobsahuje náležitosti podľa zákona o sťažnostiach,

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, ako tej, ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie podľa zákona o sťažnostiach,

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach,

f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach,

Lehoty na vybavenie

do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť základnú lehotu na vybavenia sťažnosti pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Návod, ako napísať odvolanie proti zamietnutiu návrhu na vklad

Okresnému úradu (mesto), katastrálnemu odboru, (adresa)

Odvolanie proti zamietnutiu návrhu na vklad

Dňa 1. 7. 2017 som podal návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy zo dňa 30. 5. 2017 uzavretej medzi mnou (meno, dátum narodenia) a (meno, dátum narodenia). Uvedenou zmluvou som menovanej daroval dom s. č. XXX v katastrálnom území (označenie katastrálneho územia).

Okresný úrad rozhodnutím zo dňa 31. júla 2017 rozhodol, že návrh na vklad zamieta, keďže majiteľom uvedenej stavby je aj moja manželka, ktorá však zmluvu nepodpísala, a preto je zmluva neplatná.

Chcem poukázať na to, že v zmysle § 40a a § 145 Občianskeho zákonníka ide len o relatívnu neplatnosť a okresný úrad ju môže zohľadniť, len ak sa dotknutá osoba bude tejto relatívnej neplatnosti domáhať.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadam, aby okresný úrad vklad povolil, resp. aby súd (v prípade, že mi okresný úrad nevyhovie) uvedené rozhodnutie zrušil a vrátil vec okresnému úradu na ďalšie konanie.

V zmysle § 31 ods. 7 katastrálneho zákona, proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

miesto, dátum, podpis

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť #list vlastníctva