Do BSM patrí aj manželova výplata, rovnako aj výhra v lotérii, ak ale dedil, nárok na tento majetok nemáte

Zdrojom bezdpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) sú aj príjmy a úspory zo zamestnania a z podnikania. Platí ale zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal. Príjmy tvorí nielen mzda, ale všetky príjmy z pracovnej činnosti - vyplatené prémie a honoráre umelcov, príjmy z nakladateľských zmlúv, odmeny za vynálezy, prémie a odmeny za zlepšovacie návrhy, autorské odmeny. Nárok na vyplatenie príjmu nepatrí do BSM, pretože nejde o vec, ale o pohľadávku.

20.08.2023 06:00
Muž so ženou rozvod Foto:
Ilustračné foto.
debata

Za nadobudnuté veci treba považovať aj vytvorené veci. Pokiaľ vec vytvorili za trvania manželstva obidvaja manželia alebo jeden z nich, vec patrí do BSM a toto vzniká v okamihu vytvorenia novej veci. Do BSM ale nemožno zahrnúť autorské diela, aj keď vznikli za trvania manželstva.

Vyhral manžel v lotérii? Výhra patrí aj manželke. Zdrojom BSM totiž môžu byť aj výhry z lotérií a iných žrebovacích akcií. Podmienkou je ale, že museli vzniknúť za trvania manželstva.

Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?
Video
Zdroj: TV Pravda

Dôležité je vedieť, že nerozhoduje čas zakúpenia žrebu, ale čas výhry. Do BSM patria aj plnenia z poistnej zmluvy, plnenia vyplatené z titulu náhrady škody. Pozor však, bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia sa po vyplatení stávajú výlučným vlastníctvom oprávneného manžela.

Čo sa týka dlhov, tak pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM.

Dlhy Čítajte viac Ako sa delí majetok manželov pri rozvode? Kto má nárok na väčší podiel?

Darovanie alebo dedičstvo

Do BSM nepatria veci získané dedičstvom alebo darom. Ak je dedičom len jeden manžel, nadobudne dedičstvo do svojho výlučného vlastníctva. Ak by dedili obaja manželia, nadobudnuté dedičstvo bude v ich podielovom spoluvlastníctve.

Za spoločný majetok nemožno považovať ani veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov a reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Občiansky zákonník vylučuje určité veci z BSM, aj keď ich nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Do BSM teda nepatria veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Pri posudzovaní otázky, či ide o takéto veci, je rozhodujúce, či tieto skutočne slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Ak je to tak, potom tieto veci patria do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorého osobným potrebám alebo výkonu povolania slúžia bez ohľadu na to, ako boli tieto veci nadobudnuté a akú majú hodnotu.

V BSM nie sú ani veci získané darom, pričom nezáleží, či obdarovaný bol iba jeden z manželov alebo obaja manželia. V prípade, keď obdarovaným bol iba jeden z manželov, dar patrí do jeho výlučného vlastníctva.

Katarína Kasalová, Ide o právo Čítajte viac Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?

Ak boli obdarovaní manželia spoločne, dar bude v ich podielovom spoluvlastníctve. Pri niektorých daroch môžu vzniknúť pochybnosti, či bol obdarovaný jeden z manželov alebo obaja.

V týchto prípadoch bude rozhodujúci úmysel darcu, a to v tom zmysle, či chcel darovať vec len jednému z manželov alebo obidvom, pričom treba prihliadnuť aj na vzťah medzi darcom a obdarovaným.

Darovanie medzi manželmi je možné len zo samotného majetku každého z manželov. Povaha BSM bráni tomu, aby jeden manžel, ktorý nie je výlučným vlastníkom veci, daroval spoločnú vec druhému manželovi, ktorý je rovnako bezpodielovým spoluvlastníkom.

Manželia Čítajte viac Do BSM patrí manželova výhra v lotérii aj mzda, zubná kefka je len jeho. A ako sa delí tento majetok pri rozvode?

Čo treba vedieť:

  • z hľadiska vzniku BSM je rozhodujúce, kedy došlo k nadobudnutiu vlastníctva k veci.
  • právna úprava BSM je vytvorená tak, že veci, ktoré každý z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, do tohto spoluvlastníctva nespadajú, i keď ich prípadne užívajú obidvaja manželia. Naďalej zostávajú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorý ich nadobudol.
  • pokiaľ by manželia spoločne nadobudli vec na základe zmluvy pred uzavretím manželstva, bola by v ich podielovom spoluvlastníctve. Prípadnú pochybnosť, v akom vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z predaja veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, odstránil výklad súdnej praxe v tom smere, že tieto veci patria naďalej do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o premenu toho istého majetku. Ak sa však na získanie novej veci použijú čo len sčasti prostriedky z BSM, celá vec bude patriť do BSM.

Ako možno meniť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

V praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich.

V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať.

  • rozšírenie BSM, naopak, znamená, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané darom, dedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy alebo veci, ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov.
  • v prípade, ak u notára spíšete notársku zápisnicu o úprave BSM, nemusíte mať žiadne obavy. Počas trvania manželstva ju môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť.

Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželov

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúka notársky úrad, je vyhradenie vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželov. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera.

Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu.

Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

Dlhy Čítajte viac Ako sa delí majetok manželov pri rozvode? Kto má nárok na väčší podiel?

Zánik BSM a jeho vyrovnanie

Spoluvlastníctvo manželov zaniká smrťou jedného z nich, rozpadom manželstva, ale aj počas neho, ak tak rozhodne súd. Dôvody môžu byť viaceré.

Napríklad ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom, prejavil sa alkoholizmus alebo iná nebezpečná závislosť jedného z manželov, zadlžovanie či nehospodárne nakladanie s financiami.

Pokiaľ je na majetok jedného z manželov uvalený trest prepadnutia majetku alebo uvalený konkurz, druhý z manželov môže požiadať súd o zrušenie BSM.

Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu a to na návrh jedného z manželov. Po skončení manželstva si manželia musia do 3 rokov rozdeliť majetok.

Ak túto lehotu nestihnú a nedohodnú sa, alebo nepodajú návrh na súd, hnuteľné veci a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi, prechádzajú do vlastníctva jemu.

Katarína Kasalová, Ide o právo Čítajte viac Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?

Do BSM patria aj dlhy a pohľadávky, ktoré vznikli počas trvania manželstva Ak by napríklad mal jeden z manželov nevyrovnané záväzky, veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z majetku druhého z manželov. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam.

Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo.

V záujme právnej istoty si dajte takéto zmluvy spísať u notára. Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov. Poplatok za spísanie zápisnice stanovuje vyhláška a pri jeho určení sa vychádza z ceny predmetu notárskeho úkonu.

Zdroj: Notárska komora SR, notar.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #manželia #delenie majetku #BSM