Musí vám polícia dokázať, že ste urobili dopravný priestupok? Môžu policajti vaše dôkazy, že ste nevinný, odmietnuť?

Ako prebieha konanie pred okresným dopravným inšpektorátom? Aké sú vaše práva a povinnosti? A aké naopak môže využiť polícia?

28.08.2023 06:00
polícia, meranie rýchlosti, radar, dopravná... Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (4)

O začatí konania o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dostáva zvyčajne občan písomné upovedomenie. V praxi je to najčastejšie vo forme doručenia predvolania na ústne pojednávanie, čím sa občan stáva obvineným. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu ako aj k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Prítomnosť vodiča

V neprítomnosti obvineného z priestupku možno vec prerokovať len vtedy, ak sa odmietne dostaviť na ústne pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, alebo sa nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu. Z uvedeného dôvodu je vždy potrebné, aby v prípade, že sa skutočne obvinený nemôže dostaviť na vytýčené ústne pojednávanie, sa za svoju neprítomnosť vopred ospravedlnil. Ospravedlnenie po určenom čase polícia neakceptuje.

Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, polícia pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví. Ospravedlnenie vykonané telefonicky nie je teda riadnym ospravedlnením, ale polícia môže takéto ospravedlnenie akceptovať, čo sa aj v praxi veľmi často stáva.

Dôkazy predkladá polícia

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Vykonávanie dôkazov však vždy patrí len polícii, preto má právo odmietnuť vykonať účastníkom konania navrhovaný dôkaz! Polícia hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Po vykonaní dokazovania sa v rámci ústneho pojednávania o priestupku vydáva rozhodnutie o priestupku, resp. ak sú na to dôvody, rozhodnutie o zastavení konania, prípadne sa môže konanie zo zákonných dôvodov prerušiť.

Voči oznámenému rozhodnutiu o priestupku možno podať odvolanie, len ak sa účastník konania tejto možnosti výslovne nevzdal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Včas podané odvolanie má odkladný účinok, čo znamená, že sankcia nemôže byť do času právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní vykonateľná.

Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán (krajský dopravný inšpektorát) rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať a teda je právoplatné jeho oznámením všetkým účastníkom konania.

Povinnosť zaplatiť pokutu

Odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní a tým aj rozhodnutia o priestupku začína plynúť ďalšia lehota na dobrovoľné splnenie povinnosti zaplatiť pokutu a zároveň začína plynúť aj uložený zákaz činnosti.

Ak však bol vodičský preukaz zadržaný pred právoplatnosťou rozhodnutia o priestupku, polícia do času zákazu činnosti započíta aj ten čas, po ktorý páchateľ už činnosť vedenia motorového vozidla nemohol vykonávať. V prípade, ak páchateľ vedie motorové vozidlo v čase právoplatne uloženej sankcie zákazu činnosti, dopúšťa sa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo môže byť potrestaný odňatím slobody až na dva roky.

Zdroj: ministerstvo vnútra

4 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #pokuta #dopravný priestupok