Ako si vybaviť preukaz ŤZP? A kto má nárok na parkovací preukaz a aké z neho plynú výhody?

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod. Výhody plynúce z parkovacieho preukazu stanovuje zákon o cestnej premávke.

13.11.2023 06:00
vozík, vozíčkarka, invalid, invalidka, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod, ako napríklad v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní. Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.

Rezort práce odporúča, aby sa osoby s ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné podať na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Výhody parkovacieho preukazu

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom o cestnej premávke. Vodič vozidla s parkovacím preukazom: môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Ako získať preukaz

Ak osobe s ŤZP nebol v konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu vydaný komplexný posudok, respektíve nevyplýva z neho odkázanosť osoby s ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale má záujem o parkovací preukaz, je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O parkovací preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ak:
z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 alebo je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Osobe s ŤZP, ktorá podľa komplexného posudku spĺňa podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, úrad vydá parkovací preukaz hneď na základe jej záujmu o parkovací preukaz (bez vydávania rozhodnutia).

debata chyba
Viac na túto tému: #parkovací preukaz #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím #preukaz ŤZP