Komu každému treba oznámiť úmrtie príbuzného? Aké povinnosti máte voči úradom a iným inštitúciám?

Komu treba úmrtie nahlásiť a vrátiť napríklad doklady? Treba odhlásiť dôchodok?

04.12.2023 06:00
UP Pohreb Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oznámiť úmrtie Sociálnej poisťovni

Úmrtia do Sociálnej poisťovne nahlasuje matrika len raz mesačne, preto v súvislosti s dávkami vyplácanými zosnulému Sociálnou poisťovňou a neskorším dedičským konaním je vhodné, ak úmrtie neodkladne oznámite vy, ak:

 • zosnulý poberal dôchodok – ak mu ku dňu smrti nevyplatili dôchodok, vyplatia ho manželovi/manželke automaticky v rámci konania o priznaní vdovského/vdo­veckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela/manželku, vyplatia sa peniaze deťom. O vyplatenie nevyplateného dôchodku musia písomne požiadať čo najskôr po vystavení úmrtného listu, kópiu úmrtného listu je potrebné k tejto žiadostí pripojiť
 • bol zosnulý samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba – pozostalí predložia kópiu úmrtného listu spolu s vypísaným registračným listom fyzickej osoby ako odhláškou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní. Nedoplatky na poistnom a iné prípadné dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičského konania
 • bol zosnulý poberateľom iných sociálnych dávok, napríklad v nezamestnanosti – nárok na výplatu všetkých dávok zaniká dňom smrti. Pozostalí by preto mali predložiť Sociálnej poisťovni fotokópiu úmrtného listu čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene. Ak dávky, ktoré zosnulému patrili, vyplatené ešte neboli, postupuje sa rovnako ako pri dôchodkoch
 • bol zosnulý poberateľom nemocenských dávok – ošetrujúci lekár dňom úmrtia ukončí trvajúcu práceneschopnosť. Vyplnené tlačivo je potom potrebné čo najskôr doručiť pobočke Sociálnej poisťovne. Všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť v rámci dedičského konania
 • bol zosnulý sporiteľom zapojeným do II. piliera – o úmrtí informujte aj príslušnú DSS a predložte jej kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa následne nakladá podľa zákona
UP Pohreb TT Čítajte viac Koľko stojí pohreb? Pozrite si, čo všetko treba zaplatiť a s akými nákladmi musíte počítať

Oznámiť úmrtie zdravotnej poisťovni

Úmrtie oznamuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 • Ak mal zosnulý zapožičané zdravotné pomôcky od zdravotnej poisťovne, tieto je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni.
 • Ak bol zosnulý živnostník, je potrebné bezodkladne doručiť kartičku poistenca a úmrtný list živnostníka príslušnej zdravotnej poisťovni.

Nezabudnite vyriešiť:

 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí zamestnávateľovi zosnulého (zamestnanie).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí správcovskej spoločnosti (byt).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí dodávateľom energií (elektrina, plyn).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí dodávateľom služieb (mobilný telefón, internet, televízia).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí finančnej inštitúcii (bežný účet a iné produkty, úvery a hypotéky, poistky).
 • Postarať sa o účty zosnulého na sociálnych sieťach.
 • Ak bol zosnulý živnostník, dediči sú povinní do 15 dní po úmrtí nahlásiť ukončenie činnosti zomretého živnostenskému a daňovému úradu. Taktiež sú povinní v lehote do troch mesiacov od smrti daňovníka podať daňové priznanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pohreb #zdravotná poisťovňa #úmrtie