Ako vybaviť pohreb, aké doklady potrebujete a čo musíte oznámiť. Koľko stojí pohreb? +tabuľka s cenami

Aj štát vie pomôcť s financovaním pohrebu, a to príspevkom na pohreb. Je to štátna sociálna dávka, takto štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

21.11.2023 06:00
UP Pohreb Foto:
debata (3)

Pohreb je veľmi náročná a nákladná vec, preto sa aj štát snaží malou sumou pomôcť s nákladmi. Pomoc, ktorú ponúka štát, však nepredstavuje ani tretinu nákladov, aké musia pozostalí zaplatiť. Pripravili sme pre vás prehľad úkonov, ktoré je potrebné absolvovať pred pohrebným obradom.

Ako vybaviť pohreb

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je vždy plnoletá fyzická osoba. Podmienky, ktoré musí spĺňať, aby nárok dostala, sú, že musí zabezpečovať pohreb. Ďalej má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Aj trvalý pobyt zomretého bol v čase smrti na území Slovenska alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti bol na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

Žiadať o príspevok na pohreb môže oprávnená osoba prostredníctvom podania písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Nárok na príspevok si môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

UP Pohreb TT Čítajte viac Koľko stojí pohreb? Pozrite si, čo všetko treba zaplatiť a s akými nákladmi musíte počítať

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť na stránkach ministerstva práce.

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb. Výška tohto príspevku je 79,67 eura. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Aké sú podmienky vyplácania príspevku? Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná. Vypláca sa v hotovosti alebo ho na žiadosť oprávnenej osoby úrad poukáže na účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

Štát však môže žiadať aj o vrátenie príspevku, a to v takom prípade, ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok na pohreb neprávom. V tomto prípade je povinná príspevok na pohreb vrátiť.

Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka od pohrebu zomretého.

Názov položky Suma bez DPH Celková suma
Zapožičanie obradnej siene Krematória (30 min.) 70,00 € 84,00 €
Manipulácia s rakvou 22,00 € 26,40 €
Obradník 15,50 € 26,40 €
Rečník 15,50 € 18,60 €
Recitácia 10,00 € 12,00 €
Hudba pri obrade – orgán 13,00 € 15,60 €
Hudba pri obrade – reprodukovaná 7,50 € 9,00 €
Zapožičanie rakvy (len v prípade uskutočnenia obradu pri urne) 46,00 € 55,20 €
Zapožičanie kytice na rakvu 9,00 € 10,80 €
Príplatok za služby mimo pracovnej doby (obrad) 54,50 € 65,40 €
Príplatok za služby v deň pracovného pokoja 250,00 € 300,00 €
Použitie chladiaceho boxu do 24 hodín 9,00 € 10,80 €
Spopolnenie ľudských pozostatkov 132,00 € 158,40 €
Spopolnenie dieťaťa do 10 rokov a potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 58,50 € 70,20 €
Spopolnenie ľudských ostatkov (exhumácia) 58,50 € 70,20 €
Úprava popola 10,00 € 12,00 €
Urna úradná 6,00 € 7,20 €
Transportný obal a balné 6,00 € 7,20 €
Poštovné 3,90 € 3,90 €
Uskladnenie urny po troch mesiacoch za každý aj započatý mesiac 2,00 € 2,40 €

Zdroj: ZAaRES

Poskytovaná služba Cena s DPH DPH Cena bez DPH
Vykopanie hrobovej jamy – jednohĺbka, rozmer hrobovej jamy 90 × 210 × 160 cm 70,00 € 11,67 € 58,33 €
Vykopanie hrobovej jamy – dvojhĺbka, rozmer hrobovej jamy 90 × 210 × 200 cm 90,00 € 15,00 € 75,00 €
Vykopanie hrobkovej jamy – jednohrobka, rozmer 130 × 250 × 220 cm 500,00 € 83,33 € 416,67 €
Vykopanie hrobkovej jamy – dvojhrobka, rozmer 250 × 250 × 220 cm 1 000,00 € 166,67 € 833,33 €
Vykopanie detskej hrobovej jamy (pri rakve do 130 cm ) 35,00 € 5,83 € 29,17 €
Použitie búracieho kladiva pri výkope hrobovej jamy za prvých (15 minút) na objednávku alebo v prípade nutnosti (tvrdé podložie, zvyšky stavebného materiálu zo základov pomníka) 35 € 5,83 € 29,17 €
Použitie búracieho kladiva za každých ďalších odpracovaných 10 min. 6,00 € 1,00 € 5,00 €
Osadenie dočasného dreveného kríža na hrobovom mieste (vrátane ceny kríža a nápisu) na požiadanie 30 € 5,00 € 25,00 €
Likvidácia kvetinových darov po pochovaní (na základe objednávky nájomcu hrobového miesta) 10 € 1,67 € 8,33 €

Zdroj: marianum

Typ hrobového miesta Cena za 1 rok
Urnové miesto v kolumbáriu 14 €
6-hrob 126 €
Urnové miesto v zemi 17 €
Detské hrobové miesto 21 €
1-hrob 21 €
1-krypta 42 €
2-hrob 42 €
2-krypta 84 €
3-hrob 63 €
3-krypta 126 €
4-hrob 84 €
4-krypta 168 €
5-hrob 105 €

Zdroj: marianum

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Bude vás kontaktovať personál nemocnice, ktorý vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kam bol zosnulý prevezený, pravdepodobne na oddelenie patológie. Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dohodnúť príslušné náležitosti o poslednej rozlúčke.

Ak nastalo úmrtie doma

V prvom rade je potrebné zavolať lekára či pohotovosť, na známom telefónnom čísle 155 alebo 112. Po vykonaní prehliadky odporúča Farský úrad Čajkov kontaktovať pohrebnú službu. Takisto pripraviť oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Ak využijete služby pohrebníctva vybaví aj úmrtný list za vás.

UP Pohreb TT Čítajte viac Koľko stojí pohreb? Pozrite si, čo všetko treba zaplatiť a s akými nákladmi musíte počítať

Ak nastalo úmrtie inde

Ak úmrtie nenastalo doma ani v nemocnici, napríklad išlo o dopravnú nehodu, alebo nastalo v domove dôchodcov a podobne, postup je zhodný s popisom v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla príbuzných kontaktuje polícia alebo príslušný personál, ktoré poskytnú potrebné informácie aj o mieste uloženia zosnulého. Môže sa stať, že bude potrebná identifikácia zosnulého.

Ak nastalo úmrtie v zahraničí

V takomto prípade treba kontaktovať delegáta cestovnej kancelárie a takisto treba úmrtie oznámiť poisťovni, kde má dotyčný uzatvorené cestovné poistenie. V prípade momentálnej nedostupnosti delegáta možno kontaktovať priamo personál hotela, lekára alebo políciu. Obhliadajúci lekár zabezpečí prevoz na patologicko-anatomické oddelenie, kde telo počká na vybavenie formalít.

UP Pohreb Čítajte viac Kto má nárok požiadať o príspevok na pohreb? V akej výške ho štát poskytuje?

Takisto treba informovať zastupiteľský úrad. Telo môže byť v zahraničí pochované klasickým spôsobom, kremáciou (popol je voľne prenositeľný cez hranice, možno ho prepravovať aj lietadlom), najdrahším spôsobom je preprava tela naspäť do vlasti. Na to je potrebné vystaviť špeciálny pas a prepravu môže vykonať len pohrebná služba. Ak pobyt v zahraničí nie je organizovaný cestovnou kanceláriou, treba volať lekára, políciu, poskytovateľa cestovného poistenia, poradia vám, čo robiť, a to v materinskej reči. Prípadne neváhajte kontaktovať veľvyslanectvo. Poisťovňa zabezpečí prepravu tela zosnulého na Slovensko.

Čo ešte potrebujete pre pohrebnú službu?

Pre pohrebnú službu si treba pripraviť tieto doklady:

 • občiansky preukaz/identi­fikačnú kartu objednávateľa
 • občiansky preukaz/identi­fikačnú kartu zosnulého
 • preukaz poistenca zosnulého
 • lekárom vystavený list o obhliadke mŕtveho
 • doklad o zabezpečení hrobného miesta
 • oblečenie pre zosnulého do rakvy
 • v prípade pochovávania dieťaťa do 15 rokov ešte aj:
 • rodný list
 • sobášny list rodičov a ich občianske preukazy/ID karty
UP Pohreb Čítajte viac Kto má nárok požiadať o príspevok na pohreb? V akej výške ho štát poskytuje?

V pohrebníctve predložíte tieto doklady:

 • tri kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

Vyriešiť pozostalosť

Rozhodujúce pre riešenie pozostalosti je dedičské konanie, ktoré vedie notár na základe poverenia príslušného súdu. Dediči si nemôžu notára vybrať. Účastníkmi konania o dedičstve sú oprávnení dediči a v prípade, ak neexistujú, je účastníkom štát.

Trvajúce záväzky

Okrem samotného dedičského konania, ktoré potrvá nejaký čas, potrebujete vyriešiť niektoré trvajúce záväzky zosnulého voči iným inštitúciám. Zistite, aké všetky priebežné záväzky mal zosnulý v bežnom živote, najmä súvisiace so zamestnaním, s bývaním, s finančnými inštitúciami a podobne.

Oznámiť úmrtie Sociálnej poisťovni

Úmrtia do Sociálnej poisťovne nahlasuje matrika len raz mesačne, preto v súvislosti s dávkami vyplácanými zosnulému Sociálnou poisťovňou a neskorším dedičským konaním je vhodné, ak úmrtie neodkladne oznámite vy, ak:

 • zosnulý poberal dôchodok – ak mu ku dňu smrti nevyplatili dôchodok, vyplatia ho manželovi/manželke automaticky v rámci konania o priznaní vdovského/vdo­veckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela/manželku, vyplatia sa peniaze deťom. O vyplatenie nevyplateného dôchodku musia písomne požiadať čo najskôr po vystavení úmrtného listu, kópiu úmrtného listu je potrebné k tejto žiadostí pripojiť
 • bol zosnulý samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba – pozostalí predložia kópiu úmrtného listu spolu s vypísaným registračným listom fyzickej osoby ako odhláškou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní. Nedoplatky na poistnom a iné prípadné dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičského konania
 • bol zosnulý poberateľom iných sociálnych dávok, napríklad v nezamestnanosti – nárok na výplatu všetkých dávok zaniká dňom smrti. Pozostalí by preto mali predložiť Sociálnej poisťovni fotokópiu úmrtného listu čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene. Ak dávky, ktoré zosnulému patrili, vyplatené ešte neboli, postupuje sa rovnako ako pri dôchodkoch
 • bol zosnulý poberateľom nemocenských dávok – ošetrujúci lekár dňom úmrtia ukončí trvajúcu práceneschopnosť. Vyplnené tlačivo je potom potrebné čo najskôr doručiť pobočke Sociálnej poisťovne. Všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť v rámci dedičského konania
 • bol zosnulý sporiteľom zapojeným do II. piliera – o úmrtí informujte aj príslušnú DSS a predložte jej kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa následne nakladá podľa zákona
UP Pohreb TT Čítajte viac Koľko stojí pohreb? Pozrite si, čo všetko treba zaplatiť a s akými nákladmi musíte počítať

Oznámiť úmrtie zdravotnej poisťovni

Úmrtie oznamuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 • Ak mal zosnulý zapožičané zdravotné pomôcky od zdravotnej poisťovne, tieto je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni.
 • Ak bol zosnulý živnostník, je potrebné bezodkladne doručiť kartičku poistenca a úmrtný list živnostníka príslušnej zdravotnej poisťovni.

Nezabudnite vyriešiť:

 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí zamestnávateľovi zosnulého (zamestnanie).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí správcovskej spoločnosti (byt).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí dodávateľom energií (elektrina, plyn).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí dodávateľom služieb (mobilný telefón, internet, televízia).
 • Oznámiť skutočnosť o úmrtí finančnej inštitúcii (bežný účet a iné produkty, úvery a hypotéky, poistky).
 • Postarať sa o účty zosnulého na sociálnych sieťach.
 • Ak bol zosnulý živnostník, dediči sú povinní do 15 dní po úmrtí nahlásiť ukončenie činnosti zomretého živnostenskému a daňovému úradu. Taktiež sú povinní v lehote do troch mesiacov od smrti daňovníka podať daňové priznanie.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #smrť #pohreb #úmrtie