Oplatí sa viac darovacia zmluva alebo napísať závet? Počítať musíte s týmito vecami

Mnohí ľudia uvažujú o tom, že usporiadajú svoje majetkové záležitosti ešte počas života v snahe predísť hádkam pozostalých o dedičstvo. Najčastejšie ide o zriadenie závetu alebo spísanie darovacej zmluvy.

23.11.2023 06:00
Dedičstvo Foto:
Ilustračná foto.
debata

Pokiaľ sa rozhodnete darovať nehnuteľnosť, zákon vyžaduje, aby mala darovacia zmluva písomnú podobu. Zo zmluvy musí byť jasné, kto je darca, kto je obdarovaný, predmet darovania, ktorý musí byť spôsobilý byť predmetom darovania, a výslovná vôľa darcu, že chce darovať a obdarovaného, že dar prijíma. Ak ide o nehnuteľnosti, podpis darcu musí byť osvedčený (na matrike alebo notárom) alebo musí zmluvu spísať notár vo forme notárskej zápisnice alebo advokát ako autorizovanú zmluvu. Zmluvné prejavy účastníkov musia byť jasné, zrozumiteľné, nesmú byť vykonané pod nátlakom alebo v omyle. Ľudskou rečou musia účastníci vedieť, čo robia, nesmú byť k tomu prinútení alebo zavádzaní druhou zmluvnou stranou, musia byť spôsobilí na právne úkony.

Darovacia zmluva by mala obsahovať aj podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník stanovuje presné podmienky na základe ktorých sa možno domáhať vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len vtedy, ak, ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správal k členom darcovej rodiny.

Darovanie nehnuteľnosti

Pri darovaní nehnuteľnosti a zriaďovaní vecného bremena v podobe dožitia v darovanej nehnuteľnosti je nevyhnutné spísať darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. Darovanie so zriadením vecného bremena umožňuje vlastníkovi, aby prenechal svoj nehnuteľný majetok jednému alebo viacerým obdarovaným, bez toho aby stratil právo ho užívať, alebo aby bol limitovaný zákonnými dôvodmi vydedenia. V praxi sa postup pomerne často využíva z dôvodu, že rodičia môžu mať napríklad pre zlé rodinné vzťahy záujem o zanechanie svojho majetku iba konkrétnej osobe tak, že ďalší do úvahy prichádzajúci dedičia potom nebudú mať na tento majetok nárok. Nevýhodou postupu je, že darovaním dochádza k prevodu vlastníckeho práva už počas života darcu, teda darca stráca akékoľvek oprávnenia k nehnuteľnosti, okrem práva užívacieho, ktoré vyplýva zo zmluvy o zriadení vecného bremena. Zákon ale pripúšťa pri splnení podmienok aj zrušenie takejto darovacej zmluvy.

Ako je to pri závete

A ako to funguje v prípade závetu? Tu môže poručiteľ určiť dedičské podiely podľa vlastného uváženia, prihliadať musí len na to, aby potomkovia dostali toľko, koľko určuje zákon. V prípade, ak poručiteľ nejakú časť majetku v závete neoznačí a neurčí žiadneho dediča, tak takýto majetok sa bude dediť podľa zákona. Takže ak napríklad vdova odkáže v závete nehnuteľnosť dcére a financie a chatu synovi, ale auto v závete neuvedie, tak ho zdedia obaja potomkovia. Ak nie sú podiely určené, platí, že podiely sú rovnaké.

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #darovanie #darovacia zmluva