Vlastná studňa: Bez povolenia ju postaviť a užívať nesmiete, pokuta sa môže vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur

Studňa vybudovaná bez povolenia sa považuje za čiernu stavbu a vlastníkovi hrozí pokuta. Studňa je totiž podľa zákona o vodách považovaná za vodnú stavbu. Čierna stavba studne je navyše považovaná za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže vyšplhať u fyzických osôb aj na niekoľko tisíc eur.

12.02.2024 06:00
UP Studňa Foto:
Ilustračné foto.
debata (59)

Podľa § 26 vodného zákona toto povolenie spolu s povolením na odber podzemných vôd na základe žiadosti vydáva orgán štátnej vodnej správy, teda odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu, pre právnické osoby, píše voda.portal.sk.

"Zároveň však § 63 vodného zákona ustanovuje, že obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva povolenia pre fyzické osoby.

Podľa § 18 vodného zákona okrem toho platí, že povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie je potrebný na zachytávanie vody z povrchového odtoku, ak sa podzemná voda čerpá ručne. Takýmito jednoduchými zariadeniami sú aj pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby, " uvádza ďalej spomínaný portál.

Celý proces povoľovania prebieha v súlade so zákonom o vodách, so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákonom o správnom konaní (správny poriadok). V nadväznosti na stavebné povolenie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd). Toto povolenie sa vydáva na základe hydrogeologického posudku ešte pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu studňu, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní. Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať maximálne na 10 rokov. Po tejto lehote si môže vlastník domovej studne požiadať o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie musí stavebník požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby o ktorom rozhoduje všeobecný stavebný úrad v príslušnom meste/obci.

V prípade, že chcete vybudovať na svojom pozemku studňu, ktorú budete využívať na získanie pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, pred podaním žiadosti o stavebné povolenie musíte požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby.

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu:

Podanie žiadosti o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu je nevyhnutným prvým krokom. V tejto fáze je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

 • 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)
 • Kópia listu vlastníctva
 • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Poznámka: Informácie o hydrogeologickom prieskume môžu byť získané od spoločnosti alebo odborníka na geologické práce.

studňa Čítajte viac Chcete vlastnú studňu? Čo všetko musíte vybaviť? Pozrite si presný postup krok za krokom +poplatky

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby:

Následne nasleduje podanie žiadosti o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby. Prílohy tejto žiadosti zahŕňajú:

 • 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
 • Projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)
 • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Poznámka: Odborná správa z hydrogeologického prieskumu je nevyhnutná pre posúdenie žiadosti o zámeru vodnej stavby.

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

V tejto fáze sa podáva žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Prílohy sú nasledujúce:

 • Doklady o vlastníckych alebo iných právach k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
 • 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia od dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
 • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Doklad o uhradení správneho poplatku

Poznámka: Vykonané vodoprávne konanie vedie k rozhodnutiu o povolení vodnej stavby a môže obsahovať povolenie na osobitné užívanie vôd.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

Posledným krokom je podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré zahŕňa:

 • Fotokópia stavebného povolenia
 • Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
domcek v rukach Čítajte viac Plánujete na jar stavať? Začnite zháňať stavebné povolenie už teraz, potrebné prílohy k žiadosti nezoženiete za týždeň

Poznámka: Kolaudačné rozhodnutie potvrdzuje zhodu vybudovanej vodnej stavby so schválenou dokumentáciou a umožňuje jej uvedenie do plného prevádzkového režimu.

Zdroj informácií: Webová stránka stavebni.sk

© Autorské práva vyhradené

59 debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pitná voda #Studňa #stavba studne #vlastná studňa